Odpowiedzialność cywilna: definicja i rodzaje

17.03.2019

Termin "odpowiedzialność cywilna" oznacza przede wszystkim obowiązek osoby odpowiedzialnej za naruszenie prawa w zakresie cywilnych stosunków prawnych. Charakterystyczną cechą tej instytucji, w przeciwieństwie do odpowiedzialności administracyjnej lub karnej, jest jej własność.

Co oznacza ta koncepcja?

Mówiąc o odpowiedzialności cywilnej, najczęściej pociąga to za sobą obowiązek właścicieli samochodów do wypłaty odszkodowania lub zrekompensowania szkód osobom, których prawa zostały naruszone w wyniku bezprawnych działań winnego obywatela. W konsekwencji konsekwencje wynikające z przestępstwa cywilnego są bezpośrednio związane z tą koncepcją.

Głównym celem polegającym na doprowadzeniu do odpowiedzialności prawnej jest zaspokojenie uzasadnionych interesów osoby poszkodowanej, pozbawienie osoby naruszającej określone prawa lub przymusu podjęcia określonych działań. Obowiązkiem strony winnej jest wykonanie orzeczenia sądu w sprawie roszczenia poszkodowanego lub pokojowego rozwiązania konfliktu w celu przywrócenia naruszonych praw ofiary. Odpowiedzialność cywilna oznacza również zastosowanie wobec sprawcy środków, które pociągają za sobą różne konsekwencje materialnego planu w interesie osoby zainteresowanej.

Prawo ofiary do zażądania wykonania zobowiązania od osoby, która dopuścił się naruszenia, określa prawo lub umowy cywilnoprawne. Wystąpienie odpowiedzialności pociąga za sobą konieczność zapłaty odszkodowania, zapłaty kar, grzywien i kar oraz wyrównania szkód.

Rodzaje zobowiązań cywilnych

Odpowiedzialność może mieć wiele odmian, ale można ją podzielić na dwie kategorie - umowną i pozaumowną. Oba rodzaje zobowiązań o charakterze cywilnym mogą być materialne i niemajątkowe.

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za samochód

Ponadto odpowiedzialność cywilna jest dzielona, ​​zależna i wspólna (z wieloma dłużnikami). Na przykład, w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w umowie, sprawcą zdarzenia może być przymusowo zebrana rekompensata pieniężna lub majątek przyjęty w celu pokrycia długu. Najczęstszym rodzajem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów jest wypłacanie odszkodowań, płacenie grzywny i stosowanie innych sankcji niematerialnych (na przykład pozbawienie prawa do kierowania samochodem).

Przestępstwo jako warunek odpowiedzialności cywilnej

Zgodnie z normami prawa cywilnego, osoba może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia, co oznacza zarówno bezprawne działanie, jak i brak działania, które nie są zgodne z warunkami aktu prawnego lub umowy prywatnej. Ponadto naruszenie w tym przypadku jest uznawane za naruszenie prawa własności lub niemajątku innej osoby, odmowę wykonania zobowiązań umownych lub prawnie określonych, nadużycie władzy cywilnej.

Przestępstwo, które spowodowało odpowiedzialność prawną, jest zawsze konkretne, ale mimo to może mieć cechy typowe i szczególne. W pierwszym przypadku odnosi się do zestawu ogólnych warunków, które pozwalają nałożyć odpowiedzialność na sprawcę. Typowe objawy można znaleźć w każdym przestępstwie cywilnym. Specjalne, w przeciwieństwie do ogólnych, wskazują na stopień szkody i straty, często będące ogniwem między nielegalnymi działaniami a występowaniem negatywnych konsekwencji. Ponadto brak winy nie gwarantuje ochrony przed odpowiedzialnością cywilną.

Cechy odpowiedzialności prawnej właścicieli samochodów

Jednym z obszarów ich zastosowania jest ubezpieczenie transportu. Odpowiedzialność cywilna wyraża się w różnych formach, ale zawsze jest to kompleks dodatkowych uciążliwych środków oddziaływania na sprawcę.

odpowiedzialność cywilna właścicieli pojazdów

Ustawodawstwo krajowe przewiduje kilka rodzajów zobowiązań, których spełnienie spoczywa na barkach osób będących właścicielami pojazdu. Należą do nich:

 • odszkodowanie - związane z odszkodowaniem za szkody, szkody, moralne szkody;
 • karny - zakłada się zapłatę kary za odstąpienie od zobowiązań umownych;
 • przymus - sprawca jest zmuszony do podjęcia określonego działania.

Jedną ze skutecznych form odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów jest zakaz. W tym przypadku oznacza to zakaz prowadzenia pojazdu, konfiskaty samochodu itp.

Niezależnie od gałęzi relacji prawnych, w których dana osoba jest pociągnięta do odpowiedzialności, jej główne zasady to:

 • nieuchronność - w przypadku naruszenia warunków umowy jej wystąpienie jest nieuniknione;
 • indywidualizacja - odpowiedzialność powstaje w zależności od stopnia niebezpieczeństwa popełnionego przestępstwa, intencji i innych warunków;
 • dobrowolna lub obowiązkowa rekompensata za krzywdę.

Społeczne i ekonomiczne niuanse ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ta koncepcja może być oglądana nie z jednej, ale z kilku pozycji jednocześnie. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdu obejmuje aspekty gospodarcze, społeczne i prawne.

Najczęściej ta instytucja prawna jest postrzegana jako system stosunków gospodarczych, na który składają się metody tworzenia i rozwoju funduszu powierniczego w celu wykorzystania pieniędzy rezerwowych w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego jako odszkodowania za szkodę poszkodowanemu. Element ekonomiczny ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu jest podstawą do utworzenia wyspecjalizowanego funduszu finansowego, ważnego elementu mechanizmu naprawiania szkód oraz zapobiegania i minimalizowania ryzyka popełnienia przestępstw w przyszłości.

obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Celem ubezpieczenia z punktu widzenia społecznego jest ochrona praw własności przed skutkami niekorzystnych i tragicznych wydarzeń. I chociaż obowiązkowy fundusz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej składa się ze składek ubezpieczających, płatności z niego dokonywane są na rzecz osób, które ucierpiały z powodu nielegalnej działalności tego ostatniego. W tym przypadku społecznym celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie i wyrządzenie szkody poszkodowanemu.

Z prawnego punktu widzenia

Istotą prawną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest stosunek prawny między zakładem ubezpieczeń a beneficjentem. Ostatecznym celem ubezpieczonego jest uzyskanie składki ubezpieczeniowej w przypadku zdarzenia określonego w umowie. Zasadniczo relacja ubezpieczenia odpowiedzialności jest ustalona w umowie między ubezpieczycielem a ubezpieczonym.

Celem umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności jest, w razie potrzeby, sprawca może zwolnić się z odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku której istnieją podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej. W przeciwieństwie do dobrowolnego ubezpieczenia, mającego na celu zwolnienie gwałciciela z obowiązku bezpośredniego odszkodowania za wyrządzoną szkodę, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma przede wszystkim na celu ochronę naruszonych praw i dóbr osobistych, majątku osób trzecich, które ucierpiały z powodu działań ubezpieczonego.

OSAGO w Rosji

Ustawa federalna regulująca kwestie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów została przyjęta w 2002 roku. Ten rodzaj ubezpieczenia jest szeroko rozpowszechniony we wszystkich cywilizowanych państwach. W większości krajów europejskich takie ubezpieczenie jest obowiązkowe dla właścicieli samochodów, ponieważ jego forma wymaga pełnego pokrycia szkody poszkodowanym w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w umowie.

W Federacji Rosyjskiej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (transportowej) zostało pierwotnie przeprowadzone na zasadzie dobrowolności. Wyjątek stanowi przewóz ładunków poza terytorium Rosji przez kanały handlu zagranicznego. Przedmiotem ubezpieczenia dobrowolnego jest odpowiedzialność obywatela z mocy prawa wobec osoby trzeciej, która może zostać uszkodzona z powodu pomyłki kierowcy, niezależnie od zamiaru lub wypadku.

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

Ustawa federalna "W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów" nakłada na ubezpieczyciela obowiązek pokrycia strat poprzez opłacenie ubezpieczonej kwoty poszkodowanemu. Co więcej, wysokość odszkodowania jest bezpośrednio zależna od wielkości kwoty pieniężnej, którą należy odzyskać od sprawcy wypadku na korzyść ofiary. Podstawą do odszkodowania są obrażenia lub śmierć poszkodowanego (kierowca, pasażerowie), uszkodzenie mienia z możliwością i bez możliwości odzyskania. Jeśli chodzi o obrażenia moralne, ofiara powinna zwrócić się do sądu z odpowiednią skargą cywilną od osoby odpowiedzialnej za incydent.

Główne wady ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Umowa określa ubezpieczyciela i ubezpieczonego. Obie strony nawiązują stosunki gospodarcze i prawne, tworząc fundusz pieniężny kosztem składek właścicieli samochodów na wypadek, gdyby musieli się osiedlić z ofiarą, ale ubezpieczony nie będzie znać dokładnych danych na temat kwoty ubezpieczenia w momencie zawarcia umowy o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Samochód, który był odpowiedzialny za wypadek, niezależnie od tego, jak go doznał, pozostaje bez pomocy ubezpieczyciela.

W przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem, wysokość szkody jest określona przez rzeczywistą ilość spowodowanych szkód, obrażeń ciała lub życia. Strony mogą uzgodnić płatność pokojowo w kolejności przed wydaniem orzeczenia lub na podstawie wyników postępowania sądowego.

Różnice CTP od dodatkowego ubezpieczenia

Obecność odsetek ubezpieczeniowych można wyjaśnić obowiązkami właściciela samochodu w przypadku szkód wyrządzonych ludziom lub ich własności. Ochrona przed ryzykiem wynikającym z użytkowania pojazdów, istnieje kilka rodzajów. Niektóre z nich obejmują ochronę interesów majątkowych nie tylko poszkodowanego, ale także ubezpieczonego. Istnieją inne programy poza obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Właściciel pojazdu może również być chroniony przed ryzykiem, podobnie jak transport potencjalnych ofiar.

W przeciwieństwie do CTP, ubezpieczenie samochodu w pełni chroni interesy właściciela, ale jednocześnie nie chroni go przed roszczeniami poszkodowanych uczestników wypadku drogowego. Jeśli ubezpieczony jest odpowiedzialny za incydent, będzie musiał zapłacić odszkodowanie z własnej kieszeni. Dlatego bardziej popularne produkty to polisy ubezpieczeniowe, które chronią zarówno pojazd, jak i odpowiedzialność cywilną jego właściciela. Nie należy do programu CTP i wypadków. Chroń ryzyko właściciela, a jego pasażerowie mogą używać tylko Casco. Taka polityka jest znacznie droższa od CTP, ale nie jest obowiązkowa i jest wydawana przez kierowców do woli.

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli transportu

W Rosji obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów stanowi ustalony system ochrony ryzyka rzeczowego i niematerialnego. Ze względu na tworzenie funduszy, które nie zależą od sytuacji finansowej sprawców, ofiary mają możliwość otrzymania rekompensaty finansowej w odpowiednim czasie. Ugruntowany mechanizm obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów pozwala państwu na zmniejszenie wskaźników oddziaływania ryzyk społecznych i zapewnia gwarancję odszkodowania za szkody i szkody. Zwłaszcza system OSAGO jest wygodny, ponieważ nie ma potrzeby zwracania się do sądu, aby uzyskać należne odszkodowanie pieniężne dla ofiary.

Ustawodawstwo federalne: podstawowe zasady

Zgodnie z warunkami istniejącego systemu ubezpieczeniowego Federacji Rosyjskiej, możliwe jest ubezpieczenie wszystkich możliwych zagrożeń związanych z prowadzeniem samochodu. Rosja jest jednym z nielicznych krajów, w których ubezpieczenie materialnego i niematerialnego ryzyka właścicieli transportu odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Obecne ustawodawstwo reguluje podstawowe zasady ochrony odpowiedzialności cywilnej właścicieli samochodów. Należą do nich:

 • gwarancja odszkodowania i odszkodowania za szkodę wyrządzoną dobru lub niematerialne wartości ofiary, w zakresie przewidzianym przez prawo;
 • wszechobecność i powszechność ubezpieczeń komunikacyjnych;
 • zakaz korzystania z pojazdów w Rosji bez zasady OSAGO, tj. nie można prowadzić samochodu na terytorium Federacji Rosyjskiej bez ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 • interes ekonomiczny właścicieli pojazdów w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Ubezpieczycielami transportu mogą być zarówno obywatele Federacji Rosyjskiej, jak i cudzoziemcy lub bezpaństwowcy czasowo lub na stałe zamieszkujący w kraju. Aby zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, firma ubezpieczeniowa może być tylko z osobą dorosłą. Ponadto pojazd musi należeć do ubezpieczonego na podstawie prawa własności lub umowy najmu, z której korzysta ubezpieczony z innych przyczyn prawnych. Jeżeli samochód jest obsługiwany przez stronę trzecią, obywatel będzie mógł ubezpieczyć samochód za pomocą notarialnego pełnomocnictwa od właściciela.

odpowiedzialność cywilna właścicieli transportu

Przy zawieraniu dobrowolnej umowy ubezpieczenia, wszystkie elementy kwalifikowalności i ubezpieczalnego interesu właściciela (dzierżawcy, użytkownika) pojazdu mają znaczenie. Ponadto prawo dopuszcza możliwość włączenia do polisy ubezpieczeniowej jednocześnie kilku osób obsługujących ten sam samochód. Każdy z nich ma ubezpieczalny interes, ale w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem, płatność może zostać dokonana wyłącznie u głównego ubezpieczyciela - osoby, która zawarła umowę. Odpowiedzialność cywilna kierowców, którą właściciel mógł prowadzić, jest ubezpieczona przez spółkę, co oznacza, że ​​w razie wypadku ofiara otrzyma należne odszkodowanie pieniężne, niezależnie od tego, kto prowadził samochód w chwili wypadku.

Obowiązki właściciela

Ustawa o odpowiedzialności cywilnej określa również obowiązki właścicieli samochodów. W szczególności jednym z nich jest zobowiązanie właścicieli samochodów do zakupu na własny koszt polisy ubezpieczeniowej CTP w celu ochrony ryzyka i prawnej odpowiedzialności wynikającej z uszkodzenia życia, zdrowia lub majątku osób trzecich podczas eksploatacji pojazdu. Ponadto przepisy prawa mają zastosowanie nie tylko do samochodów, ale także do innych typów pojazdów.

Określony akt prawny potwierdza zobowiązanie osoby do ubezpieczenia samochodu nie później niż pięć dni po wystąpieniu prawa własności do niego. Pojazd można nabyć w nieruchomości, uzyskanej z czynszu lub użytkowania ekonomicznego - w każdym razie jego właściciel jest zobowiązany do wydania polisy ubezpieczeniowej CTP.

Kto jest zwolniony z obowiązkowego ubezpieczenia

Właściciele pojazdów mają prawo nie zwracać się do firmy ubezpieczeniowej:

 • nie jest w stanie osiągnąć prędkości większej niż 20 km / h;
 • do czego nie mają zastosowania przepisy ustawy Federacji Rosyjskiej o dopuszczeniu do udziału w ruchu drogowym na drogach kraju;
 • będąc do dyspozycji Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (z wyjątkiem autobusów, samochodów i przyczep dla nich, innych pojazdów eksploatowanych nie do celów wojskowych, ale do celów gospodarczych);
 • którzy są zarejestrowani w innych krajach (w tym przypadku odpowiedzialność cywilna właścicieli samochodów musi być zgodna z normami międzynarodowego aktu prawnego dotyczącego ubezpieczenia obowiązkowego, którego Rosja jest uczestnikiem).
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu

Zakład ubezpieczeń może odmówić wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy ubezpieczenia obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, jeżeli kierowca celowo powoduje szkodę dla zdrowia lub życia ofiary. Jeżeli ubezpieczyciel prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub miał możliwość kierowania ludźmi, którzy nie posiadają prawa jazdy i nie są objęci polisą ubezpieczeniową, osoba odpowiedzialna za wypadek będzie musiała zapłacić odszkodowanie.