Jak radziecki reżim totalitarny różni się od włoskiego i niemieckiego

30.04.2019

Łacińskie słowo "totalitas" oznacza kompletność i integralność. To nie oznacza nic złego na początku. Ale koncepcja "reżimu totalitarnego" w świadomość publiczna postrzegane wyjątkowo negatywnie, a do tego jest dobry powód. Prawie cały XX wiek był czasem, kiedy ludzkość doświadczyła gorzkiego doświadczenia "powszechności" i kolektywizmu, podniesionego do rangi zasady podstawowego państwa.

reżim totalitarny we Włoszech

Totalitaryzm we faszystowskich Włoszech

Po raz pierwszy wyrażenie "reżim totalitarny" wprowadził Benito Mussolini, przywódca włoskiej partii faszystowskiej. W jego ustach oznaczało to zgromadzenie narodu w imię przyszłego dobrobytu. Mussolini wykorzystał idee ideologa Gentile, który w swoich pismach nawoływał do jedności. Podobnie jak pręty związane razem w wiązce (powięzie) stają się sto razy mocniejsze, tak więc cały naród Włoch powinien stać się niezniszczalną i zunifikowaną całością pod przewodnictwem silnego przywódcy. Do tego czasu w ZSRR istniał już reżim totalitarny. Oznaki tego były takie same - dominująca i zjednoczona ideologia, podporządkowanie dóbr osobistych społeczeństwu, aparat władzy tłumiący niezadowolenie i skuteczna kontrola państwa nad wszystkimi procesami zachodzącymi w kraju. Były jednak różnice, z których najważniejszym był stopień uspołecznienia środków produkcji. Reżim totalitarny we Włoszech własność prywatna pozostała nienaruszalna, co nie pozwalało na ustanowienie całkowitej dominacji nad masami.

reżim totalitarny

Totalitaryzm w Niemczech

Podobnie jak włoski faszyzm, niemiecki narodowy socjalizm miał rasistowską ideologię. Główne przedsiębiorstwo Hitler znacjonalizowało, ale sektor prywatny pozostał siłą napędową gospodarki narodowej. Stworzenie represyjnego aparatu odbyło się na podstawie nowych pomysłów dotyczących władzy, ale personelu policji Republika Weimarska nie zostały one eksterminowane tak masowo, jak królewska satrapia w sowieckiej Rosji. Pierwszymi ofiarami obozów koncentracyjnych byli komuniści, socjaldemokraci i przedstawiciele mniejszości seksualnych, a następnie nadszedł obrót Żydów. Na początku reżim totalitarny apelował do większości Niemców, zmęczonych biedą i nieporządkiem, ogarniających kraj po pierwszej wojnie światowej. Hitlerowi szybko udało się poradzić sobie z bezrobociem, potępił warunki pokoju wersalskiego i wielu uważało, że jest przywódcą reprezentującym ich interesy.

znaki totalitarnego reżimu

Radziecki totalitaryzm

Radziecki reżim totalitarny w 1925 r. Był o wiele bardziej skuteczny niż włoski. Kiedy mówisz Represje Stalina, następnie z reguły wspomina się rok 1937. Istnieje wyjaśnienie tego, jest to całkiem logiczne. Ta żałobna data z siedmioma, przypominająca topór kata, została zapamiętana, ponieważ wtedy poważne problemy zaczęły się od aparatu partyjnego, związanego z jego oczyszczaniem na wielką skalę. Proces ten nie może być nazwany tłumieniem demokracji, już nie był. Tylko I.V. Stalin poprowadził kraj w taki sposób, że wydawało mu się to słuszne, i poradził sobie z tymi, którzy mu przeszkadzali, albo przynajmniej byli do tego zdolni. Ideologia nosiła wyraźny charakter klasowy. Obozy koncentracyjne w Związku Radzieckim powstały już na początku wojna domowa to wtedy zaczęły się masowe represje, które w różnym stopniu trwały przez cały okres rządów komunistycznych. Ponieważ system sowiecki nie poniósł klęski militarnej, stopniowo słabł, przechodząc w fazę posttotalitarną, charakteryzującą się przymusowym zmniejszeniem kontroli nad życiem społecznym, co ostatecznie doprowadziło do jego całkowitego upadku. Ten sam koniec, oczywiście, czeka na inne reżimy totalitarne, które wciąż istnieją na naszej planecie.