Pozew w sądzie: próbki i cechy pisma

18.02.2019

Składając wniosek do sądu, którego próbki i przykłady są swobodnie dostępne, należy wziąć pod uwagę fakt, że określenie korzystnej dla sądu treści dla wnioskodawcy zależy od tego, jak przekonujące i zgodne z prawem są wymagania, a także dowody rzeczowe. rozwiązania. W związku z tym należy podchodzić z najwyższą starannością do uzasadnienia wymogów i projektowania wszystkich dokumentów proceduralnych.

Treść oświadczenia

Tak więc, pozew sądowy, którego próbki umieszczane są na stanowisku informacyjnym, znajdującym się w ostatnim pokoju, przesyłany jest i kompilowany zgodnie z wymogami określonymi przez normy prawa procesowego. Przede wszystkim nazwa organu sądowego (którego sprawa dotyczy) oraz adres jego siedziby muszą być odnotowane w oświadczeniu złożonym wyłącznie na piśmie.

wniosek do sądu

Następnie aplikacja musi podać następujące obowiązkowe dane:

 • szczegóły dotyczące strony skarżącej (nazwisko, adres, telefon, adres e-mail);
 • szczegóły dotyczące pozwanego (imię i nazwisko, adres itp.);
 • wartość roszczenia (w przypadkach, w których roszczenie podlega ocenie).

Ponadto, w centrum tego oświadczenia wskazuje się jego nazwa, w której podsumowuje się jego istotę. W przypadku równoczesnej nominacji kilku różnych wymagań, tytuł roszczenia należy uogólnić.

Po nazwie znajduje się bezpośredni tekst oświadczenia, który określa:

 • powstała kontrowersyjna sytuacja;
 • powody, które doprowadziły do ​​tego ostatniego;
 • wymagania przedstawione przez wnioskodawcę;
 • prawne uzasadnienie tych wymagań (odniesienia do odpowiednich przepisów, praktyki sądowej itp.).

pozew do sądu Należy podkreślić, że aby wymagania zawarte we wniosku do sądu, których próbki można zobaczyć w naszym artykule, zostały uznane za uzasadnione, należy zebrać przekonującą bazę dowodową zawierającą dokumenty potwierdzające fakty i okoliczności. Takie podejście pozwala pozycji powoda zapewnić niezbędną konkretność i wagę. Wszystkie istotne dowody w sprawie są podane we wniosku natychmiast po opisie sytuacji.

Wymagania przedstawione przez powoda powinny zostać określone w końcowej części oświadczenia, a ich treść powinna być bardzo jasna i nie dopuszczać dwuznacznych interpretacji. Powód może jednocześnie przedstawić kilka wymagań, na przykład, oprócz roszczenia o rozwód (wniosek o rozwód w sądzie można pobrać z drukowanego zbioru roszczeń), wymaganiem jest podzielenie wspólnej własności małżeńskiej. W takich przypadkach każdy z wymogów powinien zostać określony w osobnym ustępie, odpowiednio ponumerowanym.

Załączone dokumenty

Oprócz wszystkich powyższych, pozew sądowy, próbki i przykłady pism, które są dostępne dla każdego prawnika, musi zawierać listę dokumentów, które muszą być dołączone do pozwu. przykładowy wniosek o rozwód w sądzie

Liczba dokumentów, których obowiązkowa obecność wynika z przepisów prawa proceduralnego, obejmuje:

 • kopie pozwu dotyczącego liczby podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w proces;
 • pokwitowanie potwierdzające wniesienie opłaty skarbowej ustalonej dla rozpatrzenia sprawy w organach sądowych (z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z przepisami ustawowymi, wnioskodawca zostaje zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej).

Wszystkie inne dokumenty potwierdzające tezy wnioskodawcy i uzasadniające jego stanowisko muszą być dołączone do należycie poświadczonych kopii. Należy również zauważyć, że w przypadku konieczności proceduralnej organ sądowy ma prawo zażądać wspomnianych dokumentów w oryginale.

Zakończenie aplikacji

Zawierające wszystkie powyższe pozwy sądowe, których próbki mogą być dostarczone w poradach prawnych, należy uzupełnić o następujące obowiązkowe dane:

 • osobiście wykonany podpis wnioskodawcy (z dekodowaniem);
 • jeżeli w imieniu wnioskodawcy jego pełnomocnik działa na podstawie pełnomocnictwa, wskazany jest osobisty podpis tego ostatniego (wraz z dekodowaniem), a także numer i data wydania pełnomocnictwa;
 • data realizacji wniosku.

Zastosowanie do arbitrażu

Sąd arbitrażowy prowadzi spór sądowy w sprawie różnego rodzaju kontrowersyjnych stosunków prawnych powstałych w toku działalności gospodarczej i gospodarczej przez takie podmioty, jak osoby prawne i przedsiębiorcy indywidualni. pozew do sądu arbitrażowego

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek do sądu polubownego (którego wzór można również zobaczyć na stoisku informacyjnym znajdującym się w budynku sądu polubownego lub na jego oficjalnej stronie internetowej), musisz zrozumieć, że aby spełnić wszystkie wymagania, musisz spełnić wszystkie te warunki określone przepisami ustawowymi dla prawidłowego przebiegu procesu.

Jurysdykcja

Przed rozpoczęciem rozprawy konieczne jest zajęcie się tak ważną okolicznością dla późniejszego przebiegu procesu, jak ustalenie jurysdykcji roszczenia. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami roszczenie do sądu polubownego, którego wzór przedstawiono w artykule, musi zostać przesłane do organu, który znajduje się w miejscu pozwanego. W przypadku, gdy postępowanie obejmuje rozstrzygnięcie spornych stosunków prawnych dotyczących nieruchomości, reklamacja powinna zostać przesłana do miejsca siedziby tego ostatniego. przykładowy wniosek do sądu arbitrażowego

Ma również sens zwrócenie uwagi na jurysdykcję umowną, która zakłada, że ​​roszczenie jest wysyłane zgodnie z warunkami, które zostały zawarte w umowie zawartej przez strony sporu.

Treść oświadczenia

Jak ustalono w przepisach ustawy o postępowaniu arbitrażowym, pozew jest sporządzany wyłącznie na piśmie (przy okazji, odpowiednio przygotowany przykładowy wniosek do sądu arbitrażowego można pobrać z Internetu) i zawiera informacje takie jak:

 • nazwa instancji arbitrażowej, do której roszczenie jest wysyłane;
 • nazwisko i położenie powoda;
 • imię i nazwisko oraz miejsce pobytu pozwanego;
 • Wymagania zgłoszone przez powoda - powoda wraz z odniesieniami do odpowiednich przepisów prawnych;
 • oświadczenie o okolicznościach uzasadniających wymogi;
 • dowody potwierdzające legalność okoliczności;
 • wartość roszczenia (w przypadkach, w których roszczenie podlega ocenie);
 • obliczenie kwoty pieniędzy pobranej (lub zakwestionowanej) od pozwanego;
 • informacje o działaniach podjętych przez powoda w sprawie przedprocesowego rozstrzygnięcia sporu;
 • lista dokumentów dołączonych do wniosku.

próbki roszczeń w sądzie arbitrażowym

Oprócz wszystkich powyższych, wniosek może zawierać różne petycje, na przykład dotyczące środków bezpieczeństwa. Kopie wniosku wraz ze wszystkimi dostępnymi załącznikami należy przesłać wszystkim stronom postępowania.

Załączona dokumentacja

Zgodnie z zasadami proceduralnymi, a próbki oświadczeń do sądu arbitrażowego wyraźnie to potwierdzają, do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • potwierdzanie faktu zapłaty cła państwowego;
 • potwierdzając fakt przesłania kopii zgłoszenia pozwu do uczestników;
 • działając jako dowód ważności roszczeń;
 • odzwierciedlające informacje o stronach sporu (wyciągi z Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych / EGRIP).

Zabezpieczanie roszczenia

Przy okazji, biorąc pod uwagę specyfikę sporządzania i przykłady roszczeń do sądu polubownego, warto byłoby wspomnieć o takim środku ustanowionym w przepisach prawnych jako zabezpieczającym roszczenie. Jego użycie pozwala zapobiec podejściu pozwanego do podjęcia działań w celu uniknięcia lub nieprzestrzegania wymagań powoda. W tym celu, wraz z głównym roszczeniem, należy złożyć dodatkowy wniosek o zastosowanie środka tymczasowego.

Co do zasady oświadczenie przed sądem, którego wzory są do siebie podobne, nie stanowi żadnych trudności. Aby uzyskać pozytywny wynik i uniknąć odmowy przyjęcia pozwu, powinieneś skorzystać z pomocy profesjonalnych prawników z odpowiednią wiedzą procesową i praktyką sądową.