Umowa przewozu towarów: warunki podstawowe i próbka

17.03.2019

Umowa przewozu ładunku jest dokumentem wskazującym na powstanie zobowiązań. Oznacza to, że wykonawca jest zobowiązany w tym przypadku do zapewnienia terminowej i wysokiej jakości usługi przewozu pasażerów lub towarów. Kontrahent ponosi odpowiedzialność i musi zapewnić bezpieczeństwo towarów, jeśli towary zostaną dostarczone. A nadawca danego ładunku z kolei musi zapłacić za pracę po zakończeniu usługi. Kluczową koncepcją takiej umowy jest wystąpienie zobowiązań i warunków, które obie strony muszą spełnić niezależnie od okoliczności.

strony umowy

Prawodawstwo dotyczące umowy

Relacje w tych umowach nie zawsze są oparte na zobowiązaniach. Treść umowy przewozu towarów obejmuje stronę trzecią, zwaną odbiorcą. Na przykład prawo cywilne pozwala, aby przy zakupie i sprzedaży jedna strona mogła działać jako nadawca towarów, a druga - odbiorca. Pojęcia są proste, ale skomplikowane przez to, że ryzyko może powstać przy wypełnianiu zobowiązań umownych. Ważne jest również, aby strony transakcji uzyskały wynik finansowy. I nie mieli żadnych skarg, więc nie było potrzeby kwestionowania wyniku transakcji w sądzie. Dlatego głównym aspektem jest spełnienie umowy zgodnie z wymogami w nim zawartymi.

obecność roszczeń stron

Widoki

Istnieją pewne przepisy prawne, które regulują warunki transportu różnych towarów. Są one zarejestrowane w Kodeksie cywilnym. Dostępne są następujące rodzaje umów:

  • umowa o przewóz drogowy rzeczy;
  • umowa przewozu pasażerów.

Pasażerowie mogą być przewożeni na różne sposoby. Nie tylko przy pomocy samochodu, ale także pociągów, samolotów, statków. Sposób dostarczenia towarów zależy od warunków umowy.

Charakterystyczne

W kodeksie cywilnym, który reguluje umowę przewozu towarów drogą transportu, uwzględniane są tylko podstawowe przepisy. Ale głównym instrumentem kontrolującym terminowe wywiązywanie się z zobowiązań jest nie tylko kod, ale także karty. Ale są one akceptowane jako prawa. Gwarantuje to, że wszystkie warunki są ustalane wyłącznie na podstawie warunków umowy.

Warunki

Warunki są wymienione zobowiązania wynikające z umowy przewozu towarów. W przypadku nadania wysyłającemu listu przewozowego lub innego dokumentu obecność tego faktu potwierdza, że ​​stosunki prawne są ważne. Oznacza to, że potwierdzono, że umowa została rzeczywiście zawarta. Wśród dokumentów wyróżnia się szczególnie wyraźną jawność umowy przewozu, która jest jawna. Przewoźnik jest osobą prawną. Zobowiązuje się wykonywać pracę przewozu pasażerów. Taka działalność jest realizowana w formie zamówienia publicznego. Ważną cechą tych umów jest to, że zobowiązania mogą być realizowane w kilku kontraktach.

transport drogowy

Podstawy

Obowiązki nie mogą powstać same. W tym celu konieczne jest pojawienie się odpowiednich powodów. Mogą one obejmować:

  • systematyczny transport;
  • umowa długoterminowa;
  • podanie klienta.

Po pomyślnym zakończeniu transportu na podstawie umowy o świadczenie usług przewozu towarów, stosunek prawny zostaje rozwiązany. Mogą kontynuować, jeśli umowa przewiduje pracę długoterminową. Takie umowy przestają być z kolei centralnym mechanizmem regulującym relacje dotyczące dostawy towarów. Ponieważ wiele organizacji komercyjnych, oprócz podstawowej umowy, zawiera dodatkowe. Na przykład organizacja, która wysyła towary na bieżąco, współpracuje z inną firmą. Umowa określa ilość i terminy dostawy. Ale gdy wystąpią nieprzewidziane okoliczności, klient może wynająć inną firmę na mocy umowy o przewóz towarów drogą.

Przedmioty

Podmiot to osoba, która obsługuje pojazd. W takim przypadku nie ma nawet znaczenia, czy pojazd jest własnością, czy osoba korzysta z niego w ramach umowy. Na przykład w ramach umowy dotyczącej transportu lotniczego statek jest własnością. Jeśli mówimy o umowie transportowej dotyczącej przewozu pasażerów, podmiotem jest indywidualny przedsiębiorca, który kontroluje dostawę osób do miejsca przeznaczenia.

Odpowiedzialność

Jeżeli obowiązki są wykonywane z naruszeniem jednej ze stron, wówczas warunki określają odpowiedzialność za takie działania. Jeżeli przewoźnik dostarczy towary w nieprzyzwoitej formie, będzie mógł uniknąć grzywny, jeżeli udowodni brak winy. Oznacza to, że jeśli nie spełnił warunków umowy z powodu okoliczności, których nie mógł kontrolować. Osoba musi udowodnić swoją niewinność. W końcu dla każdej ze stron obowiązują limity odpowiedzialności.

warunki umowy

Procedura podsumowująca

W ustawodawstwie istnieje kilka etapów, za pomocą których można zawrzeć umowę o przewóz ładunków:

  • partia proponuje zawarcie porozumienia;
  • inny rozważa propozycję;
  • strona zgadza się na udzielenie zamówienia.

Umowa jest uważana za ważną, jeżeli strony wyraziły chęć zawarcia umowy. Zgadzam się również na warunki określone w dokumencie. Ponieważ obecność sprzeczności uniemożliwia zawarcie umowy. Jeżeli do rejestracji wymagane jest przeniesienie własności, umowa nabywa status ważny od momentu przekazania przedmiotu umowy. Kiedy umowa podlega rejestracji, uważa się ją zawartą od momentu rejestracji. Aby określić czas wykonania umowy, należy zapoznać się z Kodeksem cywilnym. Zgodnie z nim umowa przewozu ładunków (próba poniżej) musi zawierać nie tylko przedmiot, ale także koszt wykonania usług, warunki zamówienia, kary za spóźnione wypełnienie dokumentu, ryzyko i adresy prawne stron.

przykładowa umowa przewozu

Esencja

Usługi na podstawie umowy przewozu towarów są realizowane na zasadzie zwrotu. Ważnym elementem jest wielkość kosztów. Ponieważ określonej ceny nie można zmienić w wielkim stylu. W wyjątkowych przypadkach jest to możliwe, ale będzie to zupełnie inna umowa. Zasadniczo warunki nie są korygowane. A strona, która jest zobowiązana do wykonania pracy, musi wykonać usługę w terminie określonym w dokumencie. W przeciwnym razie strona klienta może domagać się zapłaty kary z powodu niespełnienia warunków. Roszczenia jednej ze stron należy składać na piśmie. Ogólnie rzecz biorąc, jakiekolwiek porozumienie ustne jest trudne do udowodnienia w postępowaniu sądowym. Wskazane jest, aby naprawić wszystko na papierze.

Jeśli strona wypowiada swoje roszczenia do wykonania umowy, ale wykonawca nie odpowiada, możesz złożyć wniosek do sądu. Ale można to zrobić w ciągu jednego roku. Po tym okresie nie będzie można udać się do sądu w celu ochrony swoich interesów. Ponieważ takie umowy podlegają dwuletnim ograniczeniom.

prawo umów

Płatność

Ciekawą cechą umów o przewóz towarów jest zapłata za fracht. Kwota do zapłaty musi zostać ustalona w umowie. Jedynym wyjątkiem jest umowa o przewóz towarów transportem publicznym. Kwota do zapłaty jest ustalana w drodze aktów ustawodawczych. Odpowiedzialność za płatność spoczywa na stronie wysyłającej towary. W rzadkich przypadkach, za porozumieniem, płatność dokonywana jest przez stronę, która je otrzymuje. W przypadku roszczenia o wykonanie usługi przewoźnik ma prawo do zatrzymania ładunku nawet do momentu wyjaśnienia okoliczności. Ponieważ jest to duża odpowiedzialność, ponieważ obiekt musi zostać dostarczony w formie, w jakiej został wysłany.

Po otrzymaniu towaru faktura musi zostać wystawiona. Wskazuje na koniec stosunku umownego i fakt, że nastąpił jego okup. Odbiorca towarów w tym przypadku musi zostać powiadomiony. Jeśli chodzi o transport drogowy, nie jest konieczne informowanie strony o przybyciu obiektu. Odbiorca z kolei zobowiązuje się do przyjęcia towaru na czas. A także, aby powiadomić nadawcę, że obiekt jest badany i akceptowany.

wymagania kontraktowe

Jeżeli odbiorca towaru nie poinformuje drugiej strony, musi zdeponować środki na przechowanie. W obecności jego winy taka kwota może wzrosnąć kilka razy. W związku z tym warunki umowy powinny zawsze być wykonywane prawidłowo, tak aby nie wystąpiły straty. Przecież grzywny i różne kary za dostawy dużych ładunków mogą być imponujące pod względem finansowym. Ale obiekt zgodny z dokumentami musi zostać wdrożony. Nawet jeśli przyszedł bez dokumentów pomocniczych, nadal musi zostać wdrożony.

przykładowa umowa

Tak więc umowa przewozu towarów jest ważnym dokumentem, który zawiera wiele warunków i niuansów. Należy je wziąć pod uwagę, ponieważ nieprzestrzeganie co najmniej jednego z nich prowadzi do pojawienia się roszczenia drugiej strony w ramach umowy. Wszystkie strony przy zawarciu umowy są wzajemnie od siebie zależne.

W końcu, gdy zawierają umowę, chcą w zamian otrzymać wypełnienie zobowiązań. Strony w tym sensie zależą od siebie nawzajem. Jeżeli nadawca nie wywiązuje się ze swoich zadań na czas, utrata jest ponoszona przez odbiorcę. I odpowiednio na odwrót. W związku z tym naruszenie warunków umowy jest niepożądane dla wszystkich osób uczestniczących w umowie. W tym celu obowiązują rygorystyczne wymagania dotyczące punktów umowy. Strony muszą wiedzieć, czy mogą ponosić taką odpowiedzialność. A jeśli to zaakceptują, muszą spełnić wszystko w każdych okolicznościach.