OKVED to ... Rodzaj aktywności na OKVED. Wszechrosyjska klasyfikacja działalności gospodarczej

25.03.2019

Nowoczesne przedsiębiorstwa wykorzystują w swoich pracach różnorodne dokumenty. W wielu z nich można znaleźć kod OKVED. , выпуск продукции, выполнение работ в РФ имеют соответствующие обозначения. Usługi , produkcja, wykonywanie pracy w Federacji Rosyjskiej mają odpowiednie oznaczenia. Wszystkie są zawarte w jednym rejestrze. . Zastanów się dalej, co stanowi klasyfikator OKVED . okvad to

Cel

нормативный документ, устанавливающий цифровые обозначения для направлений работы предприятия. OKVED to dokument regulacyjny, który określa numeryczne oznaczenia obszarów pracy przedsiębiorstwa. Informacje w niej zawarte są używane przez organizacje w różnych okolicznościach. Skrót jest odszyfrowywany jako All-Russian Classifier rodzaje ekonomiczne działania. Z nazwy jasno wynika, że ​​dotyczy to przedsiębiorstw zarejestrowanych w Federacji Rosyjskiej. W każdym klasyfikatorze rodzaj działalności gospodarczej odpowiada jego cyfrowej nazwie. Regulacja ta jest z konieczności stosowana przez przedsiębiorstwa przy nawiązywaniu relacji biznesowych z kontrahentami, wierzycielami i innymi podmiotami.

Kiedy używany jest dokument?

W praktyce istnieją różne sytuacje, w których wykorzystuje się informacje z OKVED. : To jest :

  1. Rejestracja przedsiębiorstwa w FTS.
  2. Tworzenie różnych rodzajów sprawozdawczości (rachunkowość, dane statystyczne).

Firma może używać kilku symboli cyfrowych. To zależy od liczby obszarów, w których działa. Zasadniczo jednak jeden główny rodzaj działalności w ramach OKVED i kilka dodatkowych są wskazane w dokumentach przedsiębiorstwa. stare kody zostały poprawione

Rejestracja firmy

Ta procedura ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw. Rejestracja jest wymagana. Przedsiębiorstwo nie może prowadzić działalności, jeżeli nie jest zarejestrowane w organach kontrolnych. W przeciwnym razie jego praca będzie nielegalna i pociągnie za sobą odpowiedzialność. Aby się zarejestrować, firma musi przedstawić organom kontrolnym pakiet dokumentów. Są one wydawane w określony sposób na standardowych formularzach. Jednym z dokumentów jest wniosek o rejestrację. . Określa rodzaj działalności w ramach OKVED . Podczas określania numerycznego oznaczenia należy zachować ostrożność. Jeżeli zapis okaże się niepoprawny, to w praktyce faktyczny kierunek prac firmy nie będzie odpowiadał informacjom dostarczonym przez OKVED. , в свою очередь, приведет к повышенному вниманию к организации со стороны надзорных структур. To z kolei doprowadzi do zwrócenia większej uwagi na organizację ze struktur nadzorczych. Warto zauważyć, że pracownicy organu rejestrującego są zobowiązani do sprawdzenia dostarczonych im informacji. , то ему может быть отказано в постановке на учет. Jeżeli podmiot gospodarczy nieprawidłowo wskazał kody OKVED , może odmówić rejestracji.

Interakcja z innymi działami

Ustawodawstwo przewiduje obowiązek rejestracji przedsiębiorstw w różnych funduszach. Jednym z nich jest FSS. Dokumenty są wysyłane do Funduszu Ubezpieczeniowego, który wskazuje kody OKVED. Sytuacja jest podobna w przypadku jednostki analityki finansowej. Fundusz Emerytalny wymaga również dokumentów firmy, w których znajdują się informacje o kierunkach jej pracy. Klasyfikator OKVED

Raportowanie

Informacje zawarte w Wszechrosyjskiej Klasyfikacji Rodzajów Działalności Gospodarczej wykorzystywane są w przygotowaniu wewnętrznych dokumentów przedsiębiorstwa. Przede wszystkim obejmują rachunkowość i raportowanie statystyczne. Operacje finansowe i biznesowe oraz ich wyniki wprowadzane są w postaci ujednoliconej. Jako jeden z obowiązkowych detali są cyfrowe symbole z OKVED. позволяет быстро и безошибочно идентифицировать характер выполненных операций, а также направления работы предприятия в целом. Pozwala to szybko i dokładnie określić charakter przeprowadzanych operacji, a także kierunek całego przedsiębiorstwa. Informacja jest szczególnie ważna dla audytorów.

Legenda OKVED: dekodowanie

Zasady tworzenia znaków ustala Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego. составлен на базе европейских документов. Niektórzy eksperci podkreślają, że krajowy klasyfikator OKVED oparty jest na dokumentach europejskich. Pod względem określenia listy obszarów pracy przedsiębiorstw istnieje wiele podobieństw. W szczególności odnosi się to do pierwszych 4 cyfr nazwy od OKVED. их соответствует международным принципам. Dekodowanie ich jest zgodne z międzynarodowymi zasadami. Pozostałe dane odzwierciedlają specyfikę konkretnego segmentu biznesowego w Federacji Rosyjskiej.

Rozważ przykład. 01.13.22. Podaj oznaczenie OKVED dla LLC 01.13.22. Pierwsze dwie liczby - zakres firmy. Według informacji z klasyfikatora, jest to rolnictwo. Kolejna cyfra - 1 - wskazuje, że prace prowadzone są w zakresie produkcji roślinnej. Pozostałe wskaźniki wskazują podgrupę, rodzaj upraw uprawianych przez firmę. W tym przykładzie są to orzechy.

Typ aktywności został poprawiony

Niuanse aplikacji

W powyższym przykładzie informacje pochodzą z OK 029-2001. Podczas wprowadzania informacji do dokumentów przedsiębiorstwo musi poprawnie wybrać klasyfikator. Obecnie są trzy. Pierwsza, wspomniana powyżej, została wprowadzona na początku 2000 roku. Przez dość długi okres był uważany za akt główny zawierający pełną listę możliwych obszarów pracy krajowych przedsiębiorstw. Był używany w rejestracji, raportowaniu, interakcji z kontrahentami i tak dalej. Jakiś czas później zatwierdzono nowy klasyfikator - OK 029-2007. Ale ta regulacja została zastosowana w dość wąskim kręgu relacji. Były one związane głównie ze zbiorem autoryzowanych agencji statystycznych różnego rodzaju informacji statystycznych. W ogólnych przypadkach komercyjne organizacje tego nie używają. Po pewnym czasie zatwierdzono nowy akt prawny. продолжали действовать. W tym samym czasie nadal działały stare kody OKVED . Trzeba powiedzieć, że po wprowadzeniu nowego podręcznika prawo w sposób powierzchowny uregulowało kwestię jego stosowania. . Agencje kontroli przyjęły normę, zgodnie z którą przedsiębiorstwa zarejestrowane w Federalnej Służbie Podatkowej przed zatwierdzeniem OK 029-2014 nie mogą wprowadzać zmian do OKVED w dokumentach.

Obecne ramy prawne

Jeśli przedsiębiorstwo jest zarejestrowane po wprowadzeniu nowego klasyfikatora, wówczas informacje w dokumentacji są z niego wprowadzane. W kwestii dokumentacji, Federalna Służba Podatkowa podaje odpowiednie wyjaśnienia w piśmie z dnia 11 lipca 2016 r. W związku z tym OK 0219-2001 nie jest obecnie stosowana w praktyce, chociaż dane z niej mogą być obecne w rejestrach państwowych. Warto powiedzieć, że agencje kontrolne mają uprawnienia do samodzielnego przekazywania starych informacji na nowe. , выпуск продукции и пр.), учредитель не всегда может сориентироваться в перечне. Wybierając oznaczenie OKVED (trade , output, etc.), założyciel nie zawsze może nawigować po liście.

Aby uniknąć trudności, eksperci zalecają skontaktowanie się z pracownikami FTS w celu uzyskania porady. Możesz uzyskać wyjaśnienie pracowników organów podatkowych bezpośrednio w procesie wypełniania dokumentów do rejestracji. Ponadto istnieje wiele wyspecjalizowanych firm, które pomagają w przygotowaniu dokumentacji. Z reguły biorą cały proces na siebie, wypełniają same dokumenty, wpisują oznaczenia OKVED. продукции считается самым популярным направлением работы предприятий. Produkcja uważana jest za najpopularniejszy obszar działalności. Pod tym względem lista zawiera sporo pozycji. Z reguły wybór trudności nie występuje. Główne problemy pojawiają się w wyznaczaniu świadczonych usług. okved transkrypcja

Ważne punkty

или иное направление работы компании) закрепляется уполномоченными органами статистики и в других нормативных документах, касающихся предприятия. Należy pamiętać, że nazwa OKVED (nazwa handlowa lub inny kierunek firmy) jest ustalana przez upoważnione organy statystyczne i inne dokumenty regulacyjne dotyczące firmy. Jednym z nich jest OKPO. Powielanie informacji jest niezbędne do ustalenia specjalizacji branżowej firmy. Prawidłowe wskazanie kodu jest również ważne, aby organy kontrolne mogły jednoznacznie zrozumieć, że firma działa legalnie.

Ustawodawstwo określa szereg ograniczeń dla firm prywatnych. Jeśli właściciel firmy określi kod zabronionej działalności, rejestracja może zostać odrzucona. W przypadku niektórych obszarów pracy prawo przewiduje pewien minimalny kapitał.

Jeżeli właściciel przedsiębiorstwa określa kod działalności, ale nie zapewnia wystarczającej kwoty kapitału autoryzowanego, organy kontrolne mogą nałożyć na niego sankcje. Od strony pracy często zależy od wielkości płatności do budżetu i funduszy. W związku z tym, aby uniknąć podnoszenia zobowiązań finansowych firmy wobec państwa, konieczne jest podanie poprawnych informacji z oficjalnych przepisów.

Jak znaleźć niezbędne oznaczenie?

Zastanów się nad niuansami korzystania z nowego klasyfikatora OK 029-2014. Pierwszy jest określony przez główny kierunek firmy. Z reguły jest to ustalane na podstawie dokumentacji składowej. Na liście OKVED powinien znaleźć niezbędną sekcję. W akcie normatywnym oznaczenia zaczynają się od łacińskich liter. Na przykład F - "Budowa". W tej części znajdują się trzy grupy: "Budynki" - 41, "Konstrukcje inżynieryjne" - 42, "Roboty budowlane" - 43. Załóżmy, że firma buduje budynki. W tej grupie znajdują się dwie podkategorie: "Rozwój projektu" (41.1) i "Budowa" (41.2). Załóżmy, że firma wykonuje drugą czynność. W związku z tym należy wybrać podkategorię 41.2. Ma jeden określony kierunek - 41,20. kod okved services

Zmień OKVED

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorstwo musi poprawić informacje wskazane w dokumentach przy rejestracji. Rozwiązanie problemu jest dość proste. Aby zmienić informacje na temat rodzajów działalności gospodarczej, wystarczy złożyć wniosek do urzędu podatkowego. Pewny zestaw dokumentów należy przedłożyć organowi kontrolnemu. Po pierwsze, wniosek jest zakończony. Formularz ma ujednoliconą formę. Oświadczenie powinno zawierać nowe oznaczenia zgodnie z odpowiednim OKVED. Załączone do niego są:

  1. Paszport
  2. Wyciąg z rejestru. Musi zostać wydane nie wcześniej niż miesiąc przed skontaktowaniem się z organem podatkowym.
  3. Sv-oGRN.
  4. Dokumentacja składników.
  5. Decyzja o zmianie kodu działania.

Ten ostatni zostaje przyjęty na walnym zgromadzeniu uczestników spółki zarządzającej. Należy zauważyć, że korekty dokumentacji składowej są przeprowadzane przed skontaktowaniem się z FTS. Potwierdzenie wniesienia opłaty za zmiany w rejestrze jest załączone do powyższej listy papierów wartościowych.

Wybór obszarów pracy

Ponieważ w praktyce podmioty gospodarcze mają wiele problemów w przygotowywaniu dokumentów, kompetentni eksperci składają różne zalecenia metodologiczne. Należy zauważyć, że przepisy nie ustanawiają zakazu wskazania rodzajów działań, których firma faktycznie nie planuje angażować. Ale powinny być wskazane jako dodatkowe, a nie tak podstawowe. Przy podziale rodzajów działalności na główne i drugorzędne należy wziąć pod uwagę kwotę zysku, jaką firma wyciągnie z ich realizacji. Najbardziej opłacalny kierunek pracy, odpowiednio, powinien być wskazany jako główny. Przy wprowadzaniu informacji do dokumentów pożądane jest zapewnienie ich jednolitego odzwierciedlenia w różnych działaniach. Na przykład, jeśli w jednym źródle istnieje jeden rodzaj kodu, to w tej samej formie należy go wpisać w innych artykułach. Warto pamiętać, że ustawodawstwo przewiduje pewne obszary obowiązkowego licencjonowania.

Ile nazw mogę podać?

Jak stwierdzono powyżej, prawodawstwo nie nakłada żadnych ograniczeń. Chodzi o to, ile trzeba określić cały zestaw kodów działań dla jednej firmy. Oznaczenia są podane w arkuszu A wyciągu. Tutaj możesz podać 57 kodów. W takim przypadku wnioskodawca może wypełnić kilka stron. W tym przypadku główny kierunek pracy jest wskazany tylko raz - na pierwszej stronie A. Należy zauważyć, że jeżeli wybrane działanie dotyczy sfery edukacji, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, ochrony socjalnej, sztuki, kultury, sportu młodzieżowego, należy załączyć wykaz dokumentów do rejestracji zaświadczenie o niekaralności. Wymóg ten dotyczy tylko osób. Jeśli rejestracja jest przeprowadzana dla osoby prawnej, pomoc nie jest potrzebna. Wszechrosyjska klasyfikacja działalności gospodarczej

Odpowiedzialność

Ustawodawstwo nie ustanawia żadnych sankcji dla osób wykonujących czynności inne niż OKVED. Jak stwierdzono w listach Ministerstwa Finansów, przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za pracę w obszarach niewymienionych w Jednolitym Krajowym Rejestrze Podmiotów Prawnych ani w Ujednoliconym Krajowym Rejestrze Przedsiębiorczości i Przedsiębiorczości. Odpowiedni wniosek potwierdza praktyka sądowa. Jednocześnie, jeśli przedsiębiorstwo wykonuje czynności, które nie są zgodne z kodem określonym podczas rejestracji lub nie zostały później złożone, wówczas normy Kodeksu postępowania administracyjnego przewidują nałożenie grzywny w wysokości do 5 tysięcy rubli. Powodem byłby brak dostarczenia lub podania nieprawdziwych informacji o adresie IP lub osobie prawnej (artykuł 14.25).

Kody OKVED zawierają art. 5 ustawy federalnej nr 129 do listy danych obowiązkowych. Akt normatywny reguluje, że zmiany w rejestrach muszą być dokonywane w ciągu trzech dni od daty rozpoczęcia pracy w nowym kierunku. W FSS przedsiębiorcy są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających rodzaj swojej działalności przed 15 kwietnia okresu następującego po okresie sprawozdawczym. Osoby prawne powinny być wysyłane co roku. Przedsiębiorcy są zobowiązani do dostarczenia dokumentów, jeśli zmieniają kierunek swojej pracy.

Systemy podatkowe

Wszystkie preferencyjne systemy podatkowe (USN, PSN, UTII, UAT) implikują pewne ograniczenia dotyczące rodzajów działalności. Jeśli przedsiębiorstwo wybiera linię roboczą, do której nie mają zastosowania te systemy podatkowe, pojawia się konflikt interesów. W takim przypadku konieczne jest dostosowanie systemu podatkowego lub kodów. Na przykład, niemożliwe jest pracować w STS w branży ubezpieczeniowej, aby wytwarzać produkty podlegające akcyzie, aby wydobywać minerały, z wyjątkiem tych typowych. W przypadku PSN i UTII dozwolone jest świadczenie tylko niektórych kategorii usług w celu sprzedaży określonych produktów. System podatkowy jest przewidziany dla rybołówstwa i rolnictwa. Ograniczenia są nieobecne w głównym systemie OSNO Jednak obciążenie podatkowe w tym przypadku dość wysoka.