Organizacja wspólnoty kryminalnej: art. 210 Kodeksu karnego

26.02.2019

) рассматривается как особо опасное деяние. Organizacja społeczności przestępczej (art. 210 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej ) jest uważana za szczególnie niebezpieczną czynność. Wynika to z różnych czynników. Odpowiedzialność wynika bezpośrednio z faktu powstania grupy napastników i jest zaostrzona w obliczu okoliczności obciążających. Rozważmy dalszy art. . 210 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej w nowym wydaniu . St 210 UK RF

Typowe oznaki działania

W określonym w art. включаются действия по созданию организации для: 210 Kodeksu karnego zawiera działania mające na celu stworzenie organizacji dla:

 1. Wspólna komisja jego członków co najmniej jedno bezprawne działanie.
 2. Zarządzanie intruzami lub utworzonymi przez nich jednostkami strukturalnymi.
 3. Koordynacja bezprawnego zachowania.
 4. Ustanawianie powiązań między zorganizowanymi grupami działającymi niezależnie.
 5. Opracowanie planów popełnienia czynów i stworzenie warunków do ich realizacji.
 6. Podział stref wpływów i dochodów otrzymywanych nielegalnie.

Kara

Dla określonych w pierwszej części art. действия, совершенные субъектом с использованием собственного влияния на членов групп, а также участие в собрании их лидеров или других представителей для совершения хотя бы одного из приведенных выше деяний, виновному грозит тюремное заключение. 210 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej działań popełnionych przez podmiot wykorzystujący własny wpływ na członków grup, jak również udział w spotkaniu ich przywódców lub innych przedstawicieli w celu popełnienia co najmniej jednego z powyższych czynów, sprawcy grozi uwięzienie. Czas uwięzienia - 12-20 lat. Ze względu na okoliczności sąd może również nałożyć karę pieniężną. Jego wartość może osiągnąć 1 milion rubli. lub być kwotą dochodu obywatela przez 5 lat. Ponadto można wyznaczyć ograniczenie wolności do 2 litrów. St 210 UK RF z komentarzami

Okoliczności obciążające

Za udział w przestępczej społeczności sprawca jest karany odbyciem kary pozbawienia wolności przez 5-10 lat. Biorąc pod uwagę okoliczności, sąd może również nałożyć na obywatela karę pieniężną w wysokości do 500 tysięcy rubli. lub stanowiący jego dochód przez 3 lata, a także ograniczenie wolności od jednego do dwóch lat. W przypadku popełnienia czynów, których odpowiedzialność jest określona w części 1 i 2 art. , субъектом с использованием служебного статуса, наказание выражается в виде заключения в тюрьму на 15-20 лет. 210 kodeksu karnego , z zastrzeżeniem wykorzystania oficjalnego statusu, kara wyrażana jest w formie uwięzienia na 15-20 lat. Winny może zostać dodatkowo obciążony grzywną w wysokości do 1 miliona p. lub w wysokości dochodu za 5 litrów. z ograniczeniem wolności wynosi nie więcej niż 2 lata. Akty określone w pierwszej części normy, popełnione przez podmiot, który znajduje się na najwyższym szczeblu hierarchii kryminalnej, przewidują uwięzienie na 15-20 lat lub na całe życie. Artykuł 210 Zjednoczona społeczność kryminalna RF

Uwagi

W art. зафиксирована возможность освободиться от ответственности за приведенные выше деяния. 210 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej ustaliła możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności za powyższe działania. Aby to zrobić, podmiot musi dobrowolnie zaprzestać uczestnictwa w grupie lub jednostce organizacyjnej, która jest częścią nielegalnego stowarzyszenia. Jeśli uczestniczył w spotkaniu przywódców, przywódców lub innych przedstawicieli formacji, powinien także wyjść z nich i aktywnie przyczyniać się do zatrzymywania lub rozwiązywania przestępstw. Zwolnienie od odpowiedzialności jest dopuszczalne, jeżeli zgodnie z powyższymi warunkami działania obywatela nie ujawnią śladów innych nielegalnych działań.

Art. 210 Kodeksu karnego z komentarzami

Osobliwością tej normy jest fakt, że kara jest przyznawana za uczestnictwo i stworzenie stowarzyszenia, niezależnie od tego, czy popełniono co najmniej jeden czyn. Zgodnie z art. – сложная структура, в которой состоят граждане, связанные с криминальным миром. 210 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, wspólnota kryminalna jest złożoną strukturą, w której tworzą się obywatele związani ze światem przestępczym. Może tworzyć oddzielne grupy, które wykonują określone funkcje. W szczególności związek zawodowy może obejmować:

 1. Personel zarządzający. Zawiera przywódców, przywódców. Z reguły formułują zadania dla innych grup. St 210 UK RF skład
 2. Artyści. Do tej grupy należą ci, którzy bezpośrednio popełniają przestępstwa.
 3. Zespół wsparcia W prostych słowach wykonuje czynności wywiadowcze (identyfikuje potencjalne ofiary itp.).

Część obiektywna

Wyraża się w:

 1. Utworzenie stowarzyszenia przestępczego w celu popełnienia aktów bezprawnych (jednego lub więcej).
 2. Prowadzenie społeczności lub struktur w niej.
 3. Koordynacja bezprawnych działań.
 4. Tworzenie stabilnych więzów kryminalnych między różnymi niezależnymi grupami lub w podziale stref wpływów i nielegalnych zysków.
 5. Udział w spotkaniach liderów i innych przedstawicieli stowarzyszenia. Artykuł 210 UK RF w nowym wydaniu

Specyfika

Artykuł 35 kodeksu karnego (część 4) określa, że ​​akt uważa się za popełniony przez wspólnotę zorganizowaną, jeżeli jest to ustrukturyzowany związek grup działających w tym samym kierunku, a jej członkowie są zjednoczeni za wspólne przestępstwa kierowane pośrednio lub bezpośrednio na uzyskanie dochodów finansowych lub innych korzyści materialnych. . Wyciąganie nielegalnych zysków to obrót pieniędzmi i innymi dobrami należącymi do innych osób w wyniku niezgodnego z prawem postępowania.

Struktura

Działa jako jeden z głównych znaków skojarzeń, których tworzenie i udział są zabronione przez art. . 210 Kodeksu karnego . Strukturalizowany charakteryzuje się wewnętrzną strukturą grupy. Zakłada obecność personelu kierowniczego, jednostek, które mają własną specjalizację kryminalną. Ponadto zapewnione są specjalne zasady zachowania i interakcji uczestników stowarzyszenia. organizacja przestępczej społeczności st 210 UK RF

Podręcznik

W społeczności przestępczej przejawia się ona w formie sprawowania funkcji kierowniczych w odniesieniu do jednostek strukturalnych, poszczególnych członków lub stowarzyszenia jako całości. Przewodnik zawiera wyznaczanie celów, opracowywanie wspólnych planów działania i przygotowywanie się do podjęcia konkretnych działań. Na przykład może to być podział ról w grupie, organizacja bazy materialnej i technicznej, wybór sposobów ukrywania śladów, legalizacja otrzymywanych dochodów itp.

Część subiektywna

Ta strona przestępstwa charakteryzuje się bezpośrednim intencją. Jako obowiązkowa funkcja służy celowi specjalnemu. Polega na wspólnej komisji nielegalnych działań o charakterze poważnym lub szczególnie poważnym. Winny można uznać za 16-letniego, zdrowego obywatela. Obywatele w wieku 14-16 lat, którzy popełnili zbrodnie wraz z członkami wspólnoty, są odpowiedzialni tylko za te czyny, których kara została ustalona od 14 lat. W części trzeciej omawianej normy kara jest przypisywana szczególnemu przedmiotowi. Są to urzędnicy (urzędnicy państwowi), którzy popełnili przestępstwo, wykorzystując do tego swój oficjalny status. W tym przypadku mówimy o umyślnym wpływie na podstawie ich znaczenia i autorytetu wobec innych osób podporządkowanych.

Opcjonalne

Przy kwalifikowaniu aktu w części czwartej konieczne jest ustalenie szczególnej pozycji w hierarchii przestępczej obywatela. Określa również zakres, w jakim jego działania zostały wyrażone w tworzeniu i zarządzaniu stowarzyszeniem, jego oddziałami lub poszczególnymi członkami. Relacje z organizacje terrorystyczne / ekstremistyczne.