Rodzaje rentowności i ich znaczenie w ocenie efektywności przedsiębiorstwa

09.03.2020

Opłacalność: podstawowe pojęcia

Wskaźnik rentowności jest często używany przy porównywaniu wyników kilku przedsiębiorstw lub branż wytwarzających różne rodzaje i ilości produktów. To rodzaje rentowności są w stanie scharakteryzować wynikowy zysk w porównaniu z wydatkowaniem rodzaje rentowności zasoby produkcyjne. Wśród głównych wskaźników rentowności, które są wykorzystywane przy charakteryzowaniu inwestycji kapitałowych w określone działania, jest rentowność kapitał własny. Ekonomiczna istota tych wskaźników zawiera się w wartości rubli zysku na jeden rubel kapitału. W obliczeniach można stosować zysk bilansowy lub netto.

Rodzaje rentowności

Pewne rodzaje rentowności przyczyniają się do zwiększenia zysków, poprawy wykorzystania aktywów produkcyjnych i redukcji koszt produktu. Ponadto wskaźniki te są szeroko stosowane przy ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Istnieją takie rodzaje rentowności przedsiębiorstwa: produkcja; produkty i inwestycje.

Rentowność produkcji

rodzaje rentowności i ich cel Całkowita opłacalność (produkcji) jest ekonomicznym wskaźnikiem efektywności produkcji, mierzonym poprzez porównywanie zysku bilansowego ze średnią roczną wartością środków trwałych dla celów produkcyjnych, a także całego kapitału obrotowego. Opłacalność produkcji jest odpowiedzialna za charakterystykę efektywności wykorzystania zasobów przez przedsiębiorstwo do celów produkcyjnych. Ten wskaźnik jest odzwierciedleniem produkcja i działalność gospodarcza firmy i pokazuje stosunek kapitału użytego do wielkości zysków.

Rentowność produktu

rodzaje rentowności przedsiębiorstw Rodzaje rentowności są ważnymi wskaźnikami efektywności wyników biznesowych. podmioty gospodarcze a także ich konkurencyjność i opłacalność produkcji usług i towarów. Innym rodzajem wskaźnika ekonomicznego jest stopa zysku określana jako "rentowność produktu", która jest obliczana jako stosunek całkowitej kwoty zysku do kosztów produkcji. Tak więc do oceny wydajność produkcji niektóre produkty w produkcji spełniają rodzaje rentowności. Ich celem jest obliczenie wskaźnika wydajności organizacji lub branży jako całości.

ROI

Kolejnym wskaźnikiem jest zwrot z inwestycji, który jest w prywatnym zysku netto i wielkości inwestycji. Narzędzie to jest często obliczane na podstawie stosunku zysku netto do kwoty zadłużenia długoterminowego i kapitału własnego. Wykorzystane rodzaje rentowności przyczyniają się do porównywania wyników finansowych spółek o różnych skalach nie w wartościach bezwzględnych, ale we wskaźnikach względnych. Szeroko stosowane wskaźniki rentowności charakteryzują poziom rentowności podmiotu gospodarczego i stopień jego rentowności przy użyciu wskaźnika dochodu na jednostkę wydatku.