Jakie jest prawo konstytucyjne Rosji?

15.03.2020

Konstytucyjne prawo Rosji jest gałęzią, w której ustala się fundamenty interakcji między jednostką a państwem. Reguluje tworzenie władzy w kraju. Branża ta reguluje wszystkie stosunki konstytucyjne i prawne. Rozważ to bardziej szczegółowo.

konstytucyjne prawo Rosji

Źródła konstytucyjnego prawa Rosji

Są zwykle uważane za zbiór wzajemnie powiązanych, konkretnych norm wzajemnych. Tworzą pewną hierarchię. Niektóre zasady przewidują istnienie innych, określają sytuację. Struktura hierarchiczna jest wyrażana w priorytecie niektórych źródeł w stosunku do innych w przypadku kolizji, spójności i podporządkowania.

Gwarancje państwowe

System konstytucyjnego prawa Rosji odzwierciedla cechy urządzenie stowarzyszone państwa. W ustawie zasadniczej osoba jest uznawana za najwyższą wartość. Konstytucyjne prawa rosyjskich obywateli są chronione przez państwo. Moc gwarantuje możliwość ich realizacji, nienaruszalność osoby. Obywatele uzyskują swoje konstytucyjne prawa niezależnie od płci, rasy, języka, religii, statusu społecznego. Pojawiają się w człowieku od urodzenia.

źródła konstytucyjnego prawa Rosji

Konstytucyjne prawo Rosji: struktura

Ta branża obejmuje dużą liczbę norm. Różnią się one pod względem treści, przedmiotu kompozycji, przedmiotu regulacji i innych cech. Konstytucyjne prawo Rosji jest złożoną strukturą. Jest to spowodowane przez wzajemne relacje między normami. W systemie zwyczajowo wyróżnia się instytucje reprezentujące główne elementy tej branży. Łączą zasady, które obejmują:

  1. Podstawy urządzenia federacyjnego.
  2. Zasady dotyczące statusu prawnego osoby i obywatela.
  3. Struktura władz państwowych i lokalnych.
  4. Podstawy ładu konstytucyjnego.

Taka struktura branży odpowiada złożoności tych obszarów stosunków społecznych, które stanowią jej przedmiot.

Ramy prawne

Konstytucyjne prawo Rosji opiera się na szeregu aktów prawnych. Głównym z nich jest prawo podstawowe kraju. Konstytucja jest podstawą prawną każdej gałęzi prawnej. Ustanawia podstawowe zasady, ustala główne gwarancje, formułuje cechy struktury federalnej.

konstytucyjne prawa rosyjskich obywateli

Prawa

Ustawa konstytucyjna Rosji również opiera się na nich. Jednak nie wszystkie przepisy będą działać jako trzon branży. Istotne są tylko te dokumenty, które są obecne. konstytucyjne normy prawne. Prawa są przyjmowane przez reprezentatywne organy władzy państwowej na poziomie federalnym. Przepisy te są uważane za najpowszechniejsze źródło prawa konstytucyjnego po ustawie zasadniczej. Takie federalne przepisy co do zasady określają i wyjaśniają jego postanowienia.

Akty Dumy Państwowej i Rady Federacji

Izby Zgromadzenia Federalnego, zgodnie z art. 102 i art. 103 Konstytucji, ma prawo do podejmowania decyzji, które mają charakter egzekwowania prawa. Takie akty dotyczą kwestii związanych z ich bezpośrednią jurysdykcją. Niektóre regulacje są regulacyjne. Najważniejsze są regulaminy Dumy Państwowej (22 stycznia 1998 r.) I Rady Federacji (6 lutego 1996 r.). Wewnątrz temat Federacji Rosyjskiej działania reprezentatywnych organów regionalnych są obdarzane podobną siłą. Kolejność zatwierdzania takich decyzji jest sformułowana w lokalnych konstytucjach i regulaminach.

Dekrety Prezydenta

Źródłem prawa konstytucyjnego są wyłącznie decyzje regulacyjne głowy państwa. Na przykład dekret regulujący procedurę publikacji i wejścia w życie aktów rządu, prezydenta i federalnych organów wykonawczych. Wyrok ten wydano 23 maja 1996 r.

Akty rządowe

Normatywne decyzje tego organu działają również jako źródła konstytucyjnego prawa Rosji. Szczególną cechą takich aktów jest to, że są one publikowane zgodnie z przepisami ustawy zasadniczej, ustawy federalnej i dekretów prezydenckich i zgodnie z nimi. Rząd może rozwiązać tylko te kwestie, które są związane z jego kompetencjami. Na przykład dekret formułujący koncepcję porządku publicznego w odniesieniu do Kozaków służy jako taki akt.

system konstytucyjny Rosji

Traktaty

Porozumienia konstytucyjne odnoszą się do dokumentów podpisanych przez osoby prawne. Możliwość podpisania takich umów jest przewidziana w ustawie zasadniczej. Konstytucyjne porozumienie prawne stanowi wyraz dyspozytywnej metody regulacji. Takie traktaty zapewniają równość stron.

Decyzje dotyczące COP

Trybunał Konstytucyjny sprawdza zgodność ustawy federalnej i innych aktów prawnych z przepisami Ustawy Zasadniczej. W przypadku rozbieżności decyzje Trybunału Konstytucyjnego unieważniają takie normy. Decyzje Trybunału mogą wyjaśniać niektóre przepisy Ustawy Zasadniczej. Uznanie takich aktów za źródło prawa konstytucyjnego jest jednak kontrowersyjne.