Art. 303 Kodeksu karnego. Fałszowanie dowodów i wyniki dochodzeń operacyjnych

21.05.2019

субъектом, участвующим в судопроизводстве, либо его представителем, а также служащим, ведущим оперативно-розыскную работу, – уголовно наказуемое преступление. Fałszowanie dowodów przez podmiot uczestniczący w postępowaniu lub jego przedstawiciela, a także pracowników prowadzących operacyjną działalność dochodzeniową jest przestępstwem. W wyniku zlecenia decyzje proceduralne są podejmowane na podstawie niedokładnych informacji, a zatem nie spełniają wymogów rozsądności i legalności. . Zastanów się dalej, jakie kary pociąga za sobą fałszowanie dowodów . St 303 UK RF

Sprawy cywilne

W części 1 art. сформулированы виды наказаний за подделку сведений лицом, участвующем в разбирательстве, либо его представителем. 303 Kodeksu karnego sformułował rodzaje kar za fałszowanie informacji przez osobę uczestniczącą w postępowaniu lub jego przedstawiciela. W przypadku określonych przestępstw powołano:

  1. Kara w wysokości 100-300 tysięcy rubli. lub stanowiące dochód uczestnika produkcji przez 1-2 lata.
  2. Obowiązkowa praca na 480 godzin
  3. Aresztowanie do 4 miesięcy
  4. Praca naprawcza do 2 lat.

Sprawa karna

W art. установлены следующие санкции за предоставление ложной информации при рассмотрении преступления: 303 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej ustanowiły następujące sankcje za dostarczanie fałszywych informacji przy rozpatrywaniu przestępstwa:

  1. Ograniczenia wolności do 3 lat.
  2. Przymusowa praca na ten sam okres. Ponadto można nałożyć zakaz prowadzenia działalności / zastępowania stanowisk wskazanych przez sąd na 3 lata.
  3. Do 5 lat więzienia. Ponadto zakaz określony powyżej może być przypisany.

W drugiej części może zostać pociągnięty do odpowiedzialności śledczy, obrońca, urzędnik dochodzeniowy lub prokurator. Powyższe zdania Art. ужесточаются, если приведенные выше деяния совершены в рамках разбирательства уголовного дела по тяжкому/особенно тяжкому деянию, а также повлекли тяжелые последствия. 303 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej są zaostrzone, jeśli powyższe działania zostały popełnione w ramach sprawy karnej w związku z poważnym / szczególnie poważnym aktem, a także pociągnęły za sobą poważne konsekwencje. W takich przypadkach strona winna otrzymuje do 7 lat pozbawienia wolności z zakazem prowadzenia działalności / zastępowania stanowisk ustanowionych przez sąd, do 3 lat lub bez niego. fałszowanie dowodów

Fałszywe wyniki ORM

Odpowiedzialny na mocy art. привлекают субъектов, уполномоченных вести оперативно-розыскные мероприятия, предоставивших ложные сведения для уголовного преследования гражданина, заведомо непричастного к деянию, или для причинения ущерба достоинству, деловой репутации, чести лица. 303 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej przyciąga podmioty uprawnione do przeprowadzania działań w zakresie poszukiwania operacyjnego, które dostarczyły nieprawdziwych informacji w celu ścigania karnego obywatela świadomie nieuczestniczącego w działaniu lub powodującego szkodę dla godności, reputacji gospodarczej lub honoru osoby. Dla takich działań są zapewnione:

  1. Kara w wysokości do 300 000 rubli. lub równa dochodzie pracownika przez 1 rok.
  2. Pozbawienie prawa do zastępowania stanowisk i prowadzenia działań określonych przez organ sądowy, do 5 lat.
  3. Do 4 lat więzienia.

Art. 303 Kodeksu karnego z komentarzami

Obiekt zbrodni zgodnie z rozważaną normą, stosunki społeczne, które zapewniają osiągnięcie celów sprawiedliwości. Ingerencja wyraża się w fałszywym, wypaczeniu, zastąpieniu prawdziwych informacji lub ich nosicieli wyimaginowanymi, fałszywymi informacjami pochodzącymi z nieodpowiednich źródeł lub uzyskanymi z naruszeniem ustalonych zasad. Główną zbrodnią jest fakt zastąpienia. Winny daje fałszywe za prawdziwe. W związku z tym otrzymanie materiałów naruszających wymogi przepisów postępowania karnego samo w sobie nie stanowi kompozycji. St 303 UK RF z komentarzami

Temat

Mogą to być materialne dowody, dokumenty, rejestry działań sądowych lub dochodzeniowych. Mogą zostać rzucone na miejsce zbrodni w celu zastąpienia przedmiotów naprawdę powiązanych z incydentem. Fałszowanie może polegać na wskazaniu w protokole czynności śledczych fałszywej informacji o samym fakcie (na przykład o przedmiocie rzekomo znalezionym podczas wyszukiwania) oraz o okolicznościach działania proceduralnego (czas, skład uczestników itp.). Przestępstwo uważa się za zakończone od momentu przedstawienia nieodpowiednich informacji do materiałów produkcyjnych. Uznanie takich informacji, które następnie są niedopuszczalne, nie wpływa na kwalifikację aktu. Odpowiedzialność wynikająca z art. различается в зависимости от обстоятельств, в которых совершалось преступление. 303 Kodeksu karnego (w nowym wydaniu) różni się w zależności od okoliczności popełnienia przestępstwa. W szczególności pierwsza część kary przewidywała zastąpienie, które miało miejsce w ramach postępowania cywilnego, w części 2 - karnej. W rozumieniu art. 118 Konstytucji, pierwsza jest prowadzona zarówno w ramach kodeksu postępowania cywilnego, jak i APK. W związku z tym odpowiedzialność ustanowiona przez pierwszą część art. распространяется и на арбитражное судопроизводство. 303 Kodeksu karnego, rozciąga się również na postępowanie arbitrażowe. 1 h 303 UK RF

Część subiektywna

Obywatele o szczególnych cechach mogą działać jako osoby winne zgodnie z funkcją, jaką pełnią w ramach postępowania w konkretnej sprawie. Zgodnie z pierwszą częścią art. , ими являются субъекты, участвующие в разбирательстве. 303 Kodeksu karnego , są to podmioty biorące udział w postępowaniu. Są to cywilni powód / pozwani i ich przedstawiciele. W drugiej części normy - obywatele, którzy prowadzą dochodzenia, śledczy, obrońcy i prokuratorzy. Zawiadomienie o działaniach polegających na fałszowaniu dowodów przez podmiot, który nie znajduje się wśród wymienionych osób, w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności, może kwalifikować się jako współudział w działaniu.

Nuance

W części 2 zasygnalizowanej reguły jedną z obowiązkowych dodatkowych kar jest pozbawienie prawa do zastąpienia stanowisk lub prowadzenia czynności określonych przez sąd. Ta sankcja wskazuje, że tylko adwokat może być w tym przypadku przedmiotem przestępstwa. Inni obywatele działający w charakterze obrońców, w tym krewni oskarżonego, nie są odpowiedzialni za ten artykuł. zdania z 303 Wielkiej Brytanii rf

Część subiektywna

Charakteryzuje się bezpośrednim intencją. Obywatel rozumie, że jego działania zmieniają treść lub inne oznaki informacji dowodowych wykorzystywanych w ramach wstępnego dochodzenia lub postępowania sądowego, i on tego chce. Celem przestępstwa może być skazanie niewinnej osoby, ochrona przestępcy przed odpowiedzialnością, zapewnienie materialnego zysku. Motywem mogą być fałszywie rozumiane interesy służby, interes własny, wymyślona sprawiedliwość, chęć awansu w służbie.

Kwalifikacyjne objawy

Są one określone w części 3 artykułu, o którym mowa. Zakwalifikowane są następujące oznaczenia: fałszowanie dowodów w postępowaniu karnym dotyczącym poważnego / szczególnie poważnego przestępstwa lub pociągających za sobą poważne konsekwencje. Literalna interpretacja postanowień znaczeń nie ma celu substytucji. Nie miało znaczenia, czy starała się potępić obywatela, czy usprawiedliwić. Takie konsekwencje jak przedłużające się aresztowanie, nieuzasadnione cofnięcie winy, bezprawne skazanie można nazwać poważnym. Artykuł 303 RF RF w nowym wydaniu

Część 4

Prawo federalne № 144 definiuje pojęcie pracy operacyjnej i działań operacyjnych, wyznacza krąg podmiotów uprawnionych do ich prowadzenia. Poprzez ORM przestępstwa są wykrywane, zapobiegane, tłumione i ujawniane, identyfikowane są osoby, które je przygotowują, zatwierdzają lub zatwierdzają. Ta działalność ma również na celu poszukiwanie osób ukrywających się przed sprawiedliwością, które zaginęły. W ramach ORM uzyskuje się informacje o działaniach / zaniechaniach i zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu wojskowemu, gospodarczemu, państwowemu i środowiskowemu państwa. Wyniki działań, za które fałszowanie jest karane zgodnie z rozważaną normą, mogą obejmować między innymi informacje o spełnieniu / niespełnieniu określonego wydarzenia, jego uczestników, procedurę i warunki realizacji. Głównymi aktorami ORM są upoważnieni pracownicy odpowiednich działów ATS. Dlatego tylko oni mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za czwartą część normy. Należy wziąć pod uwagę, że w części 4 nie zidentyfikowano żadnych kwalifikowanych rodzajów przestępstw w ramach wdrażania ORM. W związku z tym, jeśli czyn operatywny pociąga za sobą poważne konsekwencje, działania mieszczą się tylko w czwartej części, jeśli nie ma w nich śladów innych przestępstw. przedawnienie na podstawie artykułu 303 Federacji Rosyjskiej

Opcjonalne

Przedawnienie na podstawie art. 303 kodeksu karnego określa się zgodnie z art. 78 Kodeksu. W pierwszej części rozpatrywanej normy określa się karę za czyny o niewielkim ciężarze. Zgodnie z częścią 78 artykułu 78 okres przedawnienia dla nich wynosi 2 lata. W trzeciej części rozważanej normy określono kary za poważne przestępstwo. Zgodnie z tym terminem przedawnienia jest 10 lat. Obliczenia rozpoczynają się od momentu przedstawienia sfałszowanych dowodów.