Wskaźnik dźwigni i inne wskaźniki trwałości przedsiębiorstwa

04.06.2019

wskaźnik dźwigni Efektywne zarządzanie firmą jest możliwe tylko na podstawie zweryfikowanych danych o stanie faktycznym. Po przeanalizowaniu stosunku różnych wskaźników wydajności eksperci obliczają złożony współczynnik stabilności finansowej, który odzwierciedla poziom stabilności danego podmiotu finansowo. Ponieważ stabilność finansowa jest podstawą do uzyskiwania wysokich wyników w przyszłości, każdy menedżer jest zainteresowany jej poprawą i rozwiązaniem bieżących problemów. I do tego trzeba zrozumieć, jak oblicza się ten współczynnik.

Gdzie zacząć?

Otwieranie księgowości bilans Musisz zrozumieć, że jednym z najważniejszych wskaźników jest tzw. Współczynnik obciążenia finansowego. W końcu duża część pożyczek gotówkowych raczej nie pozwoli przedsiębiorstwu na prowadzenie w pełni niezależnej polityki, a wcześniej i później konieczne będzie spłacenie długów i odsetek. O jakim rodzaju stabilności finansowej możemy mówić tutaj? Wskaźnik dźwigni oblicza się, wyliczając kwotę prywatną z kwoty zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa i rezerwy przyszłych wydatków według kwoty kapitału własnego. Krytyczna wartość tego wskaźnika wynosi 2. Jeżeli wskaźnik zależności finansowej wynosi jeden lub mniej, właściciel w pełni kontroluje firmę w tym zakresie i obserwuje jeden z parametrów stabilności finansowej.

stabilność finansowa jest

Dalsza analiza

Po zakończeniu wstępnej oceny przejdziemy do bardziej szczegółowego przeglądu bilansu. Po obliczeniu wskaźnika obciążenia finansowego ogółem, możemy rozpocząć analizę bezpieczeństwa pożyczek naszymi środkami własnymi, a także obliczyć inne wskaźniki odzwierciedlające rzeczywisty stan rzeczy i pomóc w dalszym planowaniu działań. Wśród nich współczynniki manewrowości kapitał, pokrycie długu i ryzyko finansowe. W zależności od ich wartości możemy ustalić rodzaje stabilności finansowej różnych podmiotów gospodarczych.

rodzaje stabilności finansowej

Trzy kluczowe wskaźniki

Pierwszym wskaźnikiem, którego potrzebujemy do obliczeń, jest kwota kapitał obrotowy własnością przedsiębiorstwa. Jest równa różnicy między kapitałem własnym a aktywami trwałymi. Jeśli odejmiemy od tej wartości koszt zapasów i kosztów, określimy niedobór lub nadwyżkę aktywów obrotowych (FS). Drugi wskaźnik (FD) uwzględnia również pożyczki długoterminowe, tj. równy poprzedniemu plus wartość pożyczek długoterminowych. Jeśli chodzi o trzeci wskaźnik (FD), obejmuje on nie tylko kredyty i pożyczki długoterminowe, ale także krótkoterminowe. Jeśli wszystkie wyliczone wartości są większe od zera, firma może zostać nazwana absolutnie stabilna. Jeżeli FS jest mniejsze od zera, a PD i FD są większe od niego, wówczas stabilność finansową tego podmiotu gospodarczego uznaje się za normalną. Jeśli tylko FS jest większe od zera, to kierownictwo firmy powinno zwracać uwagę na fakt, że wypłacalność spółki jest naruszona, i istnieje potrzeba rozwiązania powstałych problemów z długami. Jeżeli wszystkie trzy wskaźniki są ujemne, mamy do czynienia z kryzysem finansowym i przedsiębiorstwem zależnym od pożyczonych źródeł finansowania.