Nowy Testament: przykazania Chrystusa. 10 przykazań Chrystusa

30.03.2019

Przed rozpoczęciem dyskusji o przykazaniach Chrystusa, najpierw definiujemy, że prawo Boże jest jak gwiazda przewodnia, która pokazuje osobę podróżującą swoją drogą, i osobę Boga - drogę do Królestwa Niebieskiego. Prawo Boże zawsze oznaczało światło, ocieplając serce, pocieszając duszę, poświęcając umysł. Jakie są 10 przykazań Chrystusa - i czego uczą, postaramy się pokrótce zrozumieć.

przykazania chrystusa

Przykazania Jezusa Chrystusa

Przykazania stanowią główną podstawę moralną dla ludzkiej duszy. Co mówią przykazania Jezusa Chrystusa? Warto zauważyć, że człowiek zawsze ma swobodę posłuszeństwa wobec nich - wielkie miłosierdzie Boga. Daje to osobie możliwość wzrastania duchowego i doskonalenia, ale także nakłada na niego odpowiedzialność za popełnione czyny. Łamanie nawet jednego z przykazań Chrystusa prowadzi do cierpienia, niewolnictwa i degeneracji, w ogólności, do katastrofy.

Przypomnijmy sobie, że kiedy Bóg stworzył nasz ziemski świat, doszło do tragedii w anielskim świecie. Dumny anioł, Dennitsa, zbuntował się przeciwko Bogu i chciał stworzyć swoje królestwo, które teraz nazywa się Piekłem.

Następna tragedia miała miejsce, gdy Adam i Ewa nie słuchali Boga, a ich życie znało śmierć, cierpienie i biedę.

Inna tragedia wydarzyła się w czasie potopu, kiedy Bóg ukarał lud - współczesnych Noego - za niewiarę i pogwałcenie praw Bożych. Za tym wydarzeniem jest także zniszczenie Sodomy i Gomory za grzechy mieszkańców tych miast. Potem następuje zniszczenie Izraela, a następnie królestwo Judy. Wtedy upadną Bizancjum i Imperium Rosyjskie, a za nimi będą inne nieszczęścia i nieszczęścia, które zstąpią z Bożym gniewem na grzechy. Prawa moralne są wieczne i niezmienne, a kto nie będzie przestrzegał przykazań Chrystusa, zostanie zniszczony.

przykazania Jezusa Chrystusa

Historia

Najważniejszym wydarzeniem Starego Testamentu jest otrzymanie Dziesięciu Przykazań od ludu Bożego. Mojżesz przywiózł ich z Gór Synaj, gdzie Bóg go nauczył, i wyrzeźbiono go na dwóch kamiennych tablicach, a nie na nietrwałym papierze lub innej materii.

Do tego momentu naród żydowski reprezentował pozbawionych praw niewolników pracujących w egipskim królestwie. Po powstaniu prawodawstwa syryjskiego powstaje lud powołany do służby Bogu. Wielki lud święty wtedy wyszedł z tego narodu, a sam Zbawiciel Jezus Chrystus narodził się z niego.

10 przykazań Chrystusa

Dziesięć przykazań Chrystusa

Po przejrzeniu przykazań można zobaczyć w nich pewną sekwencję. Przykazania Chrystusa (pierwsze cztery) mówią o ludzkich zobowiązaniach wobec Boga. Poniższe pięć definiuje relacje międzyludzkie. A ten drugi zachęca ludzi do czystości myśli i pragnień.

Dziesięć przykazań Chrystusa wyrażono bardzo krótko i przy minimalnych wymaganiach. Określają granice, które nie powinny być przekraczane przez osobę w życiu publicznym i prywatnym.

dziesięć przykazań chrystusa

Pierwsze przykazanie

Pierwszy brzmi: "Jestem waszym Panem, niech nie masz innych bogów oprócz mnie". Oznacza to, że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra i przywódcą wszystkich ludzkich działań. Dlatego też całe życie powinien kierować się znajomością Boga i, dzięki swoim pobożnym czynom, gloryfikować swoje imię. Przykazanie to stwierdza, że ​​Bóg jest jeden w całym szerokim świecie, a inni bogowie nie mogą mieć.

nowe przykazania Jezusa Chrystusa

Drugie przykazanie

Drugie przykazanie mówi: "Nie rób sobie idola ..." Bóg zabrania osobie tworzenia wymyślonych lub materialnych bożków i kłania się przed nimi. Idolki dla współczesny człowiek Stało się ziemskim szczęściem, bogactwem, fizyczną przyjemnością i fanatycznym uwielbieniem przywódców i przywódców.

Trzecie przykazanie

Trzeci mówi: "Nie na próżno wypowiadajcie imię Pana, Boga waszego". Zabronione jest używanie imienia Pana nieprzyjaznym w codziennym bieganiu, żartach lub pustych rozmowach. Grzechy to bluźnierstwo, bluźnierstwo, krzywoprzysięstwo, łamanie ślubowań ofiarowanych Panu itd.

Czwarte przykazanie

Czwarty mówi, że musimy pamiętać dzień szabatu i pobożnie go wydać. Sześć dni do pracy, a siódmy do poświęcenia się Bogu. Oznacza to, że człowiek pracuje sześć dni w tygodniu, a siódmego dnia (sobota) musi studiować słowo Boże, modlić się w świątyni, a zatem poświęcić ten dzień Panu. W dzisiejszych czasach musisz zadbać o zbawienie duszy, prowadzić pobożne rozmowy, oświecić umysł wiedzą religijną, odwiedzić chorych i więźniów, pomóc biednym, itd.

Piąte przykazanie

Piąty mówi: "Czcij swojego ojca i swoją matkę ..." Bóg nakazuje ci zawsze dbać, szanować i kochać swoich rodziców, a nie obrażać ich słowami lub czynami. Wielkim grzechem jest brak szacunku dla ojca i matki. W Stary Testament za ten grzech ukarali śmierć.

Szóste przykazanie

Szósty to: "Nie zabijaj". To przykazanie zabrania odbierania życia innym i sobie. Życie jest wielkim darem Boga i tylko on wyznacza granice śmiertelnego życia dla człowieka. Dlatego samobójstwo jest najgorszym grzechem. Oprócz samego zabijania, grzechy małej wiary, rozpaczy, szemrania przeciw Panu i buntu przeciwko Jego opatrzności są również inwestowane w samobójstwo. Każdy, kto kryje w sobie nienawiść do innych, pragnie śmierci dla innych, rozpoczyna kłótnie i walki, grzeszy przeciwko temu przykazaniu.

Siódme przykazanie

W siódmym napisano: "Nie popełniaj cudzołóstwa". Wskazuje, że dana osoba musi być, jeśli nie jest zamężna, czysta, a jeśli jest w związku małżeńskim, być wierna swojemu mężowi lub żonie. Aby nie grzeszyć, nie trzeba robić bezwstydnych piosenek i tańców, oglądać uwodzicielskich zdjęć i filmów, słuchać niegrzecznych żartów itp.

Ósme przykazanie

Po ósme mówi: "Nie kradnij". Bóg zabrania przywłaszczania własności innej osoby. Nie można angażować się w kradzież, rabunek, pasożytnictwo, przekupstwo, bluźnierstwo, a także unikać długów, kręcić się wokół kupującego, ukrywać to, co znaleziono, oszukiwać, wstrzymywać płace pracownika itp.

Dziewiąte przykazanie

Dziewiąty punkt mówi: "Nie dawaj fałszywego świadectwa bliźniemu". Pan zabrania osobie składanie fałszywych zeznań przeciwko drugiemu w sądzie, potępianie, oczernianie, plotki i oszczerstwa. Jest to diaboliczna sprawa, ponieważ słowo "diabeł" oznacza "oszczerca".

Dziesiąte przykazanie

W dziesiątym przykazaniu Pan naucza: "Nie pożądajcie żony bliźniego i nie życzcie sobie domu bliźniego, ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnika, ani jego wołu ..." Mówi się ludziom, że muszą nauczyć się powstrzymywać od zazdrości, a nie mieć złe pragnienia.

nowe przykazania przymierza chrystusa

Wszystkie poprzednie przykazania Chrystusa uczyły głównie właściwego zachowania, ale drugie odnosi się do tego, co może się wydarzyć w człowieku, jego uczuciach, myślach i pragnieniach. Człowiek zawsze musi dbać o czystość duchowych myśli, ponieważ każdy grzech zaczyna się od złych myśli, na których może się zatrzymać, a następnie pojawia się grzeszne pragnienie, które będzie forsować negatywne działania. Dlatego musisz nauczyć się, jak powstrzymywać złe myśli, aby nie grzeszyć.

Nowy Testament. Przykazania Chrystusa

Krótko mówiąc, istota jednego z przykazań Jezusa Chrystusa brzmiała następująco: "Miłujcie Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem". Drugi, jak to: "Kochaj bliźniego jak siebie samego". To jest najważniejsze przykazanie Chrystusa. Daje to głęboką świadomość wszystkich tych dziesięciu, którzy jasno i wyraźnie pomagają zrozumieć, w jaki sposób wyraża się ludzka miłość do Pana i że ta miłość jest sprzeczna.

Aby nowe przykazania Jezusa Chrystusa przyniosły korzyść danej osobie, konieczne jest, aby kierowały naszymi myślami i działaniami. Muszą przeniknąć nasz światopogląd i podświadomość i zawsze być na tablicach naszej duszy i serca.

10 przykazań Chrystusa jest podstawowym wskazaniem moralnym niezbędnym do budowania w życiu. W przeciwnym razie wszystko będzie skazane na zagładę.

główne przykazanie Chrystusa

Prawy król Dawid napisał, że błogosławiony jest człowiek, który jest posłuszny prawu Pana i medytuje o nim dniem i nocą. Będzie jak drzewo zasadzone w strumieniach wody, które wyda owoc w swojej godzinie i nie uschnie.