Źródła prawa pracy i ich klasyfikacja

10.03.2019

Prawo pracy jest specjalną dziedziną prawa, która rozwiązuje społeczne sprzeczności podmiotów stosunki pracy. Przepisy prawa pracy regulują kwestie, które powstają w momencie, gdy pracownik zdaje sobie sprawę z umiejętności i woli pracy, nawiązując relacje z pracodawcą. Główne funkcje opracowywania takich norm zostały określone w artykule pierwszego kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej.

Funkcje i zasady

W tym źródła prawa pracy Dokument identyfikuje dwie takie funkcje: asystowanie (tworzenie najkorzystniejszych warunków dla wszystkich wydajność pracy ochrona interesów pracownika i pracodawcy) i regulowanie (przede wszystkim walka z bezrobociem). Główny zasady prawa pracy są: brak jakiejkolwiek dyskryminacji w stosunkach pracy, ustalanie przez ustawodawcę minimalnego wynagrodzenia pracownika, wolna wola do dyspozycji własnych zasobów produkcyjnych zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy.


Źródła prawa pracy

Są to dokumenty regulacyjne lub dwustronne traktaty mające na celu stworzenie ram prawnych dla regulacji. aktywność zawodowa. Źródła mogą deklarować zarówno specjalne, jak i ogólne formy regulacji pracy. Charakterystyka źródeł prawa pracy będzie zależeć od poziomu, w jakim zostały podjęte. Ich ważną cechą jest to, że charakterystyka źródeł prawa pracy mogą być publikowane na różnych poziomach: lokalnym, lokalnym, regionalnym, federalnym, międzynarodowym.

Źródłem prawa pracy na poziomie lokalnym są:

- przepisy prawne zatwierdzone i wprowadzone do wewnętrznych przepisów odrębnego przedsiębiorstwa;
- umowy między pracodawcą a pracownikiem, a także zbiorowe umowy o pracę.

Źródła prawa pracy na poziomie regionalnym obejmują:

- akty prawne jednostek samorządu terytorialnego;
- akty prawne wydane przez dekret aktorów państwowych.

Źródła prawa pracy na poziomie federalnym obejmują:

- Konstytucja kraju, która jest podstawą prawną prawa pracy;
- wszystkie prawa stanowe mające wpływ na rozpatrywany obszar;
- państwowy kodeks pracy;
- dekrety regulacyjne wydawane przez prezydenta kraju, a także rezolucje Gabinetu Ministrów regulujące stosunki i procesy w zakresie prawa pracy;
- regulaminy instytucji resortowych i komitetów państwowych;
- Decyzje Sądu Najwyższego w sprawie sporów pracowniczych.

Źródła pracy prawo międzynarodowe poziomie są artykuły organizacji międzynarodowych o odpowiednim znaczeniu. Podstawową z nich jest Międzynarodowa Organizacja Pracy.

prawo pracy

Pracownicy związków zawodowych w systemie prawa pracy

Szczególną stroną trzecią w systemie stosunków pracy są związki zawodowe związków zawodowych. W chwili obecnej organizacje związkowe zyskały znaczną rolę w systemie stosunków pracy między Rosją a państwami postsowieckimi. Główną przyczyną tego jest utrata przez stan statusu głównego pracodawcy i wejście na rynek pracy wielu dużych i małych graczy. Te stowarzyszenia związków zawodowych z jednej strony działają jako zwolennicy interesów pracowników w terenie. Z drugiej strony związki zawodowe dążą do wstąpienia do organów wydających akty prawne dotyczące pracy oraz do lobbowania na rzecz promowania przepisów chroniących interesy pracowników. Uderzającym przykładem jest obecność i działalność związków zawodowych w Międzynarodowej Organizacji Pracy.