Główne elementy kultury

25.06.2019

W najszerszym tego słowa znaczeniu kultura rozumiana jest jako skupisko wartości duchowych i materialnych, a także działalność na rzecz ich rozwoju i doskonalenia.

Brzmi to prosto, ale w rzeczywistości jest to złożone i wieloaspektowe zjawisko, które jest przedmiotem badań różnych nauk. Wśród nich jest filozofia, antropologia społeczna, kulturoznawstwo, etnografia, historia itp. Naukowcy badają tę koncepcję jako system, organizację, uporządkowanie kultury w elementy, z których całość to tworzy. Jest to poprawne, ponieważ każdy "komponent" ma swoje własne znaczenie.

elementy kulturowe

Moralne

Najważniejszy element kultury, o którym należy najpierw powiedzieć. Morał jest formą świadomość publiczna regulowanie zachowania ludzi we wszystkich sferach życia, wspieranie i autoryzowanie pewnych fundamentów.

Również ten termin jest powszechnie rozumiany jako rodzaj duchowego punktu orientacyjnego, który odzwierciedla pragnienie ludzi do poprawy. Zasadniczo główny funkcja moralna jest stwierdzeniem prawdziwych ludzkich cech w każdym z nas. Z jej pomocą społeczeństwo ocenia zarówno działania ludzi, ich intencje, motywy, motywy.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli wyrażone prostym językiem, to moralność jest zbiorem norm, które określają relacje między ludźmi i ich wzajemne zobowiązania, zatwierdzone przez opinię publiczną.

Etyka

Kolejny element kultury. W rzeczywistości te dwie podstawowe koncepcje mają ścisły związek. Uzupełniają się nawzajem, nie zmieniając jednak esencji. Ich wzajemne główne zadanie łączy się - rozwój moralnych cech ludzkości.

Zasadniczo etyka jest regulatorem ludzkich zachowań w społeczeństwie, którego podstawą jest dobra wola każdego człowieka. Jest również często nazywane moralną nauką moralności. Co jest jednocześnie częścią teoretyczną etyki. Odnosi się to do notorycznych norm, zasad i zasad zachowania / komunikacji, których przestrzeganie jest dobrowolne.

A potem jest moralność, która również należy do głównych elementów kultury. Jest to praktyczna część etyki, działań i ludzkich zachowań. I jakość moralna, która jest charakterystyczna dla niektórych ludzi, a nie dla innych. Mówiąc najprościej, moralność jest połączeniem dobroci, przyzwoitości, sprawiedliwości, prawdomówności i uczciwości.

Osoba, której wszystkie powyższe cechy są nieodłączne, uważana jest za osobę o wysoce rozwiniętej kulturze społecznej. Łatwo jest budować relacje z nim, komunikować się i wchodzić w interakcje w różnych sferach życia.

główne elementy kultury

Nauka

Nie jest to nawet główny element kultury, ale jej najbardziej dynamiczny komponent. Zwłaszcza w naszych czasach. Rzeczywiście, w XXI wieku nie można dyskutować o żadnych tematach kulturowych i społecznych, nie biorąc pod uwagę rozwoju myśli naukowej. To jest pierwsze. Po drugie, kultura jest teraźniejszością i przyszłością cywilizowanego społeczeństwa. Ale bez rozwoju nauki o tym mowa nie może iść.

Pojęcia te są bardzo ściśle powiązane. Dla postępu naukowego w społeczeństwie musi istnieć nie tylko stabilna platforma ekonomiczna, ale także kultura, której jednym z głównych zadań jest rozwój myślenia. Im wyższy poziom, tym bardziej racjonalne i uzasadnione są owoce nauki. A im bardziej staje się produktywna.

Często nauka jest uważana za jeden z podsystemów kultury, który wzbogaca duchowy świat człowieka i przyczynia się do jego rozwoju. Ta aktywność jest ukierunkowana na poznanie. Nauka obejmuje nie tylko proces zdobywania nowej wiedzy, ale także wynik ich praktycznych zastosowań. Co jest zasadniczo niekonwencjonalne! Rzeczywiście, w wielu innych działaniach wynik jest znany z góry. Ale nie w nauce. Ponieważ daje wzrost wiedzy.

Można bezpiecznie powiedzieć, że nauka pochodzi z głębi określonej kultury, z pomocą norm w niej istniejących. W końcu jest analizowany na wielu poziomach, w tym światopoglądach. Najwięksi naukowcy na świecie potwierdzają, że bez dynamiki moralnego dojrzewania ludzi trudno będzie podnieść poziom wykształcenia narodów całego świata.

elementy struktury kulturowej

Art

Obszar, którego wartość jest trudna do przeszacowania. Sztuka jest strukturalnym elementem kultury, która podobnie jak nauka, jest sposobem poznania, a także wyrażania swojego wewnętrznego świata. Tradycyjnie termin ten rozumiany jest jako twórczość, której celem jest przekształcenie społeczeństwa i otaczającego świata "zgodnie z prawami piękna".

Sama sztuka jest zjawiskiem społecznym. Jest bezpośrednio zaangażowany w transformację społeczeństwa, ponieważ ma wpływ estetyczny na jednostkę. Sam proces twórczy sam w sobie koncentruje się na faktach, wydarzeniach i wrażeniach, które autor podjął z rzeczywistości, a następnie przetworzonych w nową rzeczywistość - artystyczny świat.

Sztuka jest postrzegana przez wielu nie jako element kultury, ale jako odrębna forma. Uważa się, że jest ona związana ze zdolnością osoby do estetycznego, praktycznego i duchowego opanowania świata, zrozumienia obiektywnej rzeczywistości i odtworzenia jej w sposób symboliczny. W rzeczywistości oznacza to holistyczne samostanowienie jednostki jego istoty.

Społeczną funkcję sztuki potwierdza również jej charakterystyczna, dobrze znana wszystkim cechom. Jest związany z emocjami i przeżyciami, wiąże się z zmysłowym i subiektywnym postrzeganiem rzeczywistości. Sztuka jest nieodłącznym elementem twórczego charakteru i obrazów, a także służy jako środek komunikacji.

Religia

Uważa się, że jest to główny, definiujący element kultury, jej podstawowa zasada. Jeśli przyjmiemy ten termin jako usługę dla Piękna, Dobra i Prawdy (i ta definicja również została mu nadana), wówczas widzimy, że od pierwszych lat ludzkiej egzystencji minęło pod znakiem kultu czegoś / kogoś. Oznacza to, że zawsze był kult.

Religia, jako element światopoglądu związanego z uznaniem istnienia czegoś ponadnaturalnego, zaczęła kształtować się wraz ze społeczeństwem i jego kulturą.

W swoim rozwoju minęło bardzo trudne i długie. Początkowo, we wczesnych stadiach ludzkiej egzystencji, religia była kulturą. Wszystko, co było z tym związane, było tym, w czym żyła ludzkość - magią, totemizmem, animizmem, fetyszyzmem. Później, kiedy rozwój społeczny zaczął się komplikować, a prymitywny rozkład systemu komunalnego, formy religii i odpowiednio kultura zaczęły się zmieniać.

Ale niezależnie od tego, jaki rok stał na dziedzińcu, religia, jako element kultury, zawsze spełniała ważne funkcje - znaczące i ideologiczne. Przyczynia się do mentalnej transformacji świata i jego organizacji w świadomości. To dalej odgrywa rolę w określaniu stosunku osoby do swojego istnienia i środowiska. Tak więc religia staje się rodzajem przewodnika i regulatora zachowania.

elementy kulturowe obejmują

Wartości

Należą również do elementów kultury. Normy, które pojawiły się we współczesnym społeczeństwie, są uważane za najwyższy wyraz jego systemu wartości. W prostych słowach pokazują, że żyjący ludzie uważają za dobre, właściwe i pożądane. System wartości, jako element kultury, odgrywa ważną rolę, ponieważ wpływa na treść norm (zasad i wytycznych dotyczących zachowań ludzi).

Zdrowie, dobrostan materialny, przyjaźń, samorealizacja, rozwój duchowy, przyjemność i rozrywka, kreatywna ekspresja, status społeczny, wolność, rodzina i stabilność to cechy, które większość ludzi postrzega jako coś ważnego i kosztownego. To jest mała lista. Jest wiele wartości, a wszyscy ludzie są inni. Ponieważ nikt nie jest taki sam, a zatem także priorytety wartości. Ale czymkolwiek są, wszyscy ludzie otrzymują od nich tylko jedną rzecz - dobro.

W każdym razie wniosek jest jeden. Wartości stanowią najważniejsze pojęcia w życiu, a to czyni je podstawą kultury.

Ideologia

Mówiąc o tym, jakie elementy kultury stanowią jej podstawę, nie można nie zauważyć uwagi i ideologii. Które po prostu tworzą niesławne wartości.

Zgodnie z ideologią zwyczajowo jest rozumieć usystematyzowaną i rozsądną ekspresję własnych zainteresowań - aczkolwiek ogólnie ludzkich, choć indywidualnych. Pozwala ludziom poruszać się w środowisku społecznym i rozwiązywać zadania regulacyjne. Ideologia jest tym, co zapewnia zrozumienie wartości i światopoglądów.

Pełni kilka funkcji. Ideologia przyczynia się do:

  • Uzasadnienie i zatwierdzenie wspólnych systemów i norm wartości.
  • Ustalanie perspektyw i wytycznych dla rozwoju społecznego.
  • Integracja ludzi w dużych ruchach i grupach.
  • Zmniejszanie napięć społecznych poprzez racjonalizację relacji między klasami, grupami i jednostkami.

We współczesnym społeczeństwie istnieje wiele ideologii - narodowych, ekonomicznych, religijnych. Wszyscy mają różny wpływ na życie ludzkości.

kulturowe elementy wartości

Mowa

Uważa się, że elementy struktury kultury są przede wszystkim symbolami pośredniczącymi w relacji człowieka ze światem. Odnosi się do wartości modeli, przekonań, pomysłów, postaw.

Ta lista zawiera również język. Stanowi fundament kultury, jej wewnętrznej podstawy. Język jest jego odbiciem, odzwierciedlającym rzeczywisty świat otaczający człowieka, mentalność ludzi, ich moralność, zwyczaje, tradycje, systemy wartości i norm.

Jest to również prawdziwa kultura skarbonki, spiżarnia. Ponieważ wszystkie umiejętności, wiedza i wartości materialne i duchowe, nagromadzone przez wieki przez tego czy innego człowieka, są zachowane w jego systemie językowym. Mam na myśli oczywiście folklor, literaturę, mowę ustną i pisemną.

Ponadto język działa jako nośnik kultury. Wszakże z jego pomocą jest ona przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tylko w procesie inkulturacji dzieci uczą się języka, absorbują uogólnione doświadczenia swoich przodków. W przyszłości osoba dorastająca, poprzez komunikację, postrzega mentalność swojego ludu, zwyczaje i tradycje, specyficzny kulturowy obraz świata.

I wreszcie, język odróżnia człowieka od wszystkich innych stworzeń. Gdyby nie istniało, ludzie nie mieliby żadnych umiejętności i zdolności, i podążali tylko za instynktem, który niewiele wyróżniałby się ze środowiska zwierząt. Zatem język jest zarówno elementem struktury kultury, jak i warunkiem jej istnienia.

elementy rosyjskiej kultury

Racja

Trzeba także wspomnieć o tym elemencie kultury społeczeństwa. Równość, sprawiedliwość, wolność ... wszystkie te pojęcia są bezpośrednio związane z prawem.

Dlaczego ten komponent jest tak ważny? Ponieważ kultura prawna to stosunek ludzi do praw i wzajemnego szacunku. Jego funkcja wartości pojawia się w umysłach obywateli i w czynach przez nich popełnionych. Przejawia się to nawet wtedy, gdy dana osoba ocenia wynik podjętego przez siebie działania, jego cel. W końcu istnieje również funkcja regulacyjna. Jeden, dzięki któremu wszystkie jego elementy pomyślnie i skutecznie funkcjonują w społeczeństwie. Innymi słowy, panuje porządek.

Znajomość prawa pomaga stworzyć stabilny system ocen. Co, nawiasem mówiąc, zależy od światopoglądu. Nie można również nie doceniać informacyjnych i komunikacyjnych funkcji tego komponentu kultury. Zapewniają komunikację obywateli i, oczywiście, wymianę cennych informacji. Funkcja predykcyjna przejawia się w dostarczaniu dobre zachowanie ludzie i ich aktywność obywatelska.

Kultura prawna nie rozwija się poza wspólną cechą. Ponieważ jedną z jego głównych cech jest stosunek narodowościowy i uniwersalny.

Aspekt materialny

Zostało to rozważone powyżej koncepcja kultury i elementy kulturowe, które są ważne. Ale jeszcze nie powiedziano o pieniądzach. Które, nawiasem mówiąc, są często postrzegane jako zjawisko kulturowe! Chociaż jest to często zapomniane. Ale pieniądze, jako zjawisko, niosą ze sobą wszystkie główne cechy kultury, w której istnieją.

Materializm jest absolutyzacją przedmiotu i rzeczy, spuścizną burżuazyjnego światopoglądu. Gdyby pieniądze nie miały statusu kulturalnego, wówczas wszystko byłoby mierzone, bez nadawania światu moralnego odcienia. Ignorowanie statusu kulturalnego finansów prowadzi gospodarkę do przeciwstawienia się jej samej kulturze.

Jest jeszcze inna ciekawa opinia. Uważa się, że kultura ta kształtuje stosunek ludzi do pieniędzy. Jest to możliwe. Ale osoba z takim czy innym nastawieniem do pieniędzy, które sobie ofiaruje, tworzy kulturę. Zwolennicy marksizmu domagają się tej wersji.

definiowanie elementu kultury

Elementy kultury rosyjskiej

W końcu chciałbym o tym porozmawiać. Kultura rosyjska powstawała na przestrzeni wieków. Nasze dziedzictwo ewoluowało w trakcie formowania się tożsamości narodowej i ciągłego duchowego wzbogacenia.

Tworzenie kultury rosyjskiej jest interesujące z kilku powodów.

Po pierwsze, nasi przodkowie musieli zbadać ogromny obszar geograficzny. Na terenie ogromnej Rosji różne narodowości i grupy etniczne połączyły się i wchodziły w interakcje.

Po drugie, państwo przeszło przez aprobatę ortodoksji jako odrębnej gałęzi chrześcijańskiej, która skupiła się na przestrzeganiu pewnych już ustanowionych tradycji.

Po trzecie, przez długi czas Rosja była izolowana pod względem rozwoju od zachodnioeuropejskich procesów cywilizacyjnych i prowadziła napiętą walkę, aby przezwyciężyć tę izolację.

Po czwarte, od dawna dominowała w kraju idea priorytetu państwowości nad osobistymi interesami społeczeństwa.

Od wieków kształtowanie naszej kultury. Ale teraz traci swoją tożsamość. Wielu socjologów uważa, że ​​współczesny kryzys kultury panuje teraz. Główną przyczyną, dla której w pierwszym rzędzie jest utrata większości ludzi sprawujących kontrolę nad ich świadomością, myśleniem, a nawet stylem życia. Wszak przestrzeń kulturowa wokół współczesnego człowieka kształtowana jest przez technologię, media, Internet. Wiele osób traci wizję świata, przestaje myśleć samodzielnie.

Takie kryzysy nie są jednak epizodyczne. Te procesy towarzyszą ludzkości przez wieki. Ponieważ kultura nie może rozwijać się według tego samego schematu. Niemożliwe jest osiągnięcie doskonałości bez trudności i koloidalnych zjawisk. W takim przypadku krok wstecz to tylko bieg.