Osada jest ... Główne rodzaje osiedli

30.03.2019

Pierwsze osady zaczęły pojawiać się w czasach starożytnych. Czym jest miasto? A jakie one istnieją dzisiaj?

Lokalizacja jest ...

Osada to miejsce, w którym gromadzą się ludzie, którzy mieszkają w nim na stałe lub czasowo. Jest to specjalny obszar z kompleksem budynków mieszkalnych i infrastruktury (drogi, rurociągi, media, budynki gospodarcze i tak dalej).

rozliczenie

Osada jest głównym ogniwem w systemie zasiedlania ludności określonego terytorium. Może to być mała wioska, osada typu miejskiego lub duże miasto.

Cechą charakterystyczną każdej osady jest stałość użytkowania jej terytorium przez ludzi do życia. Jeśli mówimy o niezależnym podmiocie publicznym, to jedno z jego osiedli ma status centralny i jest nazywane kapitałem.

Główne rodzaje rozliczeń

Główne rodzaje nowoczesnych osad są następujące:

  • miasto;
  • osada wiejska;
  • miejska wioska.

Miasto nazywa się zwykle stosunkowo dużą (w porównaniu do innych osad) osadą, której mieszkańcy zajmują się głównie przemysłem i przemysł usługowy. Miasta z reguły są ośrodkami administracyjnymi, naukowymi, kulturalnymi i przemysłowymi swoich krajów lub terytoriów. Są to swoiste "lokomotywy" społeczno-gospodarczego rozwoju każdego regionu.

rodzaje rozliczeń

Jednoznaczną odpowiedź na pytanie, która miejscowość może być uważana za miasto, współczesna nauka nie może. W minionej epoce historycznej problem ten był znacznie łatwiej rozwiązywany. Tak więc w czasach Rusi Kijowskiej każda osada nazywana była miastem (gradem), otoczonym wałem lub murem twierdzy. Później status miasta w Europie otrzymał osiedla, które miało prawo do handlu.

Dzisiaj głównym kryterium określania miasta jest populacja. Co więcej, dla każdego stanu ten parametr może być inny. Na przykład w Danii miasto może być osadą, w której żyje tylko 250 osób. Ale w Japonii liczba mieszkańców powinna wynosić co najmniej 50 tysięcy.

Dziś urbanistki klasyfikują wszystkie miasta świata na małe (do 50 000 mieszkańców), średnie (50 000-100 000), duże (od 100 000 do 1 miliona) i miliony plus miasta (ponad milion ludzi).

Miastowa wioska (w skróconej formie - pgt) to osada, która według populacji i innych parametrów zajmuje pośrednią pozycję między miastem a wsią. Koncepcja została wprowadzona podczas ZSRR. We współczesnej przestrzeni postsowieckiej wieś zachowała się niemal we wszystkich krajach z wyjątkiem Łotwy, Litwy i Mołdawii.

strefy osadnicze

Wreszcie osadami wiejskimi są wsie, wioski, a także stanica, aul, farmy itp. Nie ma zasadniczych różnic między pojęciami "wieś" i "wieś" w Rosji. Chociaż historycznie wieś była nazywana osadą, w której znajdował się kościół z dzwonnicą. Obecnie na terenie Federacji Rosyjskiej znajduje się co najmniej 150 tys. Osad wiejskich.

Przeznaczenie gruntów osadniczych

W planowaniu przestrzennym i użytkowaniu gruntów zwyczajowo wyróżnia się trzy główne strefy osiedli:

  1. Mieszkalne (budynki mieszkalne, bulwary, obiekty użyteczności publicznej i obiekty infrastruktury społecznej znajdują się tutaj).
  2. Produkcja (tutaj są różne przedsiębiorstwa przemysłowe i powiązane urządzenia).
  3. Rekreacyjne (tutaj są skoncentrowane strefy parków leśnych, place i ogrody, domki letniskowe, woda itp.).

Wniosek

Przez osiedlenie rozumie się terytorium, na którym ludzie żyją na stałe (lub tymczasowo, sezonowo). Miasto, wieś, a także osiedle typu miejskiego to główne typy osad dla Rosji, a także wielu innych krajów świata.