Co to jest czas odpoczynku? Czas pracy i odpoczynek. TK RF: czas odpoczynku

27.05.2019

Kodeks pracy Rosji ustanawia wystarczająco dużo preferencji w zakresie rekreacji dla obywateli, którzy są zatrudnieni. Liczba dni w roku, w których Rosjanie mogą wykonywać swoją funkcję związaną z pracą, jest w zasadzie porównywalna do liczby pracowników.

Czas odpoczynku

Co więcej, nawet w trakcie zmiany pracy zatrudnieni pracownicy mają wystarczające podstawy prawne do okresowego odpoczynku. Oczywiście istnieje wiele niuansów, które odzwierciedlają ten aspekt. W jaki sposób pojęcie i rodzaje czasu odpoczynku znajdują odzwierciedlenie w rosyjskim ustawodawstwie pracy? Na jakich warunkach można wezwać do pracy w weekendy i święta? Jak będzie obliczana jego pensja w tym przypadku?

Rodzaje czasu odpoczynku

Czas odpoczynku, zgodnie ze wspólną definicją, jest okresem, w którym pracownik posiadający ważną umowę z pracodawcą, wykonaną zgodnie z normami Kodeksu pracy, może być wolny od wykonywania swojej funkcji zawodowej. Podpisując odpowiednie porozumienie, obywatel daje pracodawcy prawo do zarządzania swoim czasem. Ale tylko w granicach czasowych dozwolonych przez prawo. Zatrudniony pracownik ma wiele powodów do odpoczynku. Mianowicie:

- odpoczywać w przerwach podczas zmiany;

- nie przychodź do pracy w weekendy;

- relaks w dni powszednie między dniami pracy;

- nie przychodź do pracy w święta;

- idź na wakacje.

Oczywiście ten program, w ramach którego dana osoba dysponuje czasem odpoczynku, nie ma znaczenia dla wszystkich zawodów i stanowisk. W niektórych branżach niektóre z powyższych opcji darmowej rozrywki nie są praktykowane, a to jest legalne. Pracodawca jest zobowiązany do opłacenia niektórych rodzajów wypoczynku, inni nie. Wśród pierwszych jest przede wszystkim wakacje. Niespłacone rodzaje wypoczynku obejmują w szczególności większość przerw w pracy. Rozważ ich specyfikę.

Przerwy

W ogólnym przypadku przerwa to czas odpoczynku przydzielony pracownikowi na lunch. Oznacza to, że zazwyczaj są to godziny dzienne. Okres ten nie jest prawnie uwzględniony w oficjalnym czasie pracy, a zatem nie może zostać wypłacony. Przerwa na lunch jest ograniczona w czasie. Maksymalny czas jego trwania może wynosić 2 godziny. Jednak lunch nie może być krótszy niż 30 minut. Czas rozpoczęcia odpowiedniej przerwy jest negocjowany między pracodawcą a wynajętym pracownikiem, co do zasady jest ustalony w regulaminie harmonogramu pracy organizacji.

Czas jazdy

Jeżeli specyfika produkcji jest taka, że ​​firma-pracodawca nie może pozwolić osobie na kolację, wówczas możliwość zabrania jedzenia powinna być zapewniona pracownikowi bezpośrednio w miejscu pracy. Z reguły w praktyce oznacza to wyżywienie we własnej jadalni lub w pokoju, w którym można podgrzać jedzenie i używać stołów z urządzeniami w akceptowalnych warunkach dla wygody. Warunki wejścia na lunch z wykorzystaniem infrastruktury organizacji są również określone w regulaminie pracy firmy.

Czas odpoczynku TK

Istnieją jednak przerwy w pracy, które są płatne. W szczególności jest to czas odpoczynku przeznaczony na karmienie dziecka lub, na przykład, przerwy związane z ogrzewaniem pomieszczeń, jeśli praca jest wykonywana w niskich temperaturach. Również płatne są okresy wymuszonego przestoju technologicznego sprzętu (więcej o tym później) lub rozwiązywania niektórych zadań organizacyjnych, które są ważne z punktu widzenia wypełniania funkcji pracy przez wynajętych pracowników.

Ustawodawstwo przewiduje opcję, w której pracownicy, którzy są zaangażowani w ładowanie i inne prace, które mogą być związane z pracą fizyczną, są również opłacani, to jest wliczając godziny pracy, przerwy. Z reguły są one małe - w ciągu 15 minut. Harmonogram ich składania określają również regulaminy pracy w firmie.

Weekend

Pojęcie czasu wolnego jest również bezpośrednio związane z dniami wolnego. Badamy ich specyfikę. Istnieje kilka możliwości określenia harmonogramu odpowiedniego rodzaju odpoczynku w rosyjskim prawie pracy.

Weekendy dla pracowników organizacji lub dla poszczególnych profesjonalistów można ustalić według kalendarza. W takim przypadku możliwy jest wariant z 5 dniami roboczymi i dwoma dniami wolnego, lub z 6, kiedy można mieć tylko jeden dzień odpoczynku. Inną opcją jest przesuwany wykres. Również funkcja pracy może być wykonywana w ciągu nieregularne godziny pracy.

Jeśli firma działa 5 dni w tygodniu, wtedy niedziela staje się obowiązkowym dniem wolnym. Drugi dzień odpoczynku to zazwyczaj sobota, ale organizacja może określić dowolną inną. W sześciodniowym tygodniu pracy pracownicy odpoczywają w niedzielę. Z kolei, jeśli pracownik firmy działa w formie ruchomego harmonogramu lub z nieregularnym dniem roboczym, wówczas minimalny czas trwania weekendu powinien być dwukrotnie dłuższy niż czas trwania poprzedniej zmiany. Harmonogram jest zwykle ustalany na podstawie umowy między pracodawcą a pracownikiem.

Istnieją organizacje, których konkretne działania są związane z potrzebą obsługi klientów lub odwiedzających w weekendy. Jak w tym przypadku organizowany jest czas pracy i czas odpoczynku w aspekcie weekendu? W tym przypadku czas wolny dla pracowników jest określany w kolejce w różne dni tygodnia.

Święta

Czas odpoczynku Gwarancje TC dla większości obywateli święta. Jednocześnie pracownicy zatrudnieni w usługach i produkcji, których działanie z obiektywnych względów jest konieczne, mogą przejść do pracy, a nieco później przyjrzymy się temu aspektowi bardziej szczegółowo. Jeżeli dzień wolny od pracy pokrywa się z weekendem, wówczas zgodnie z prawem powstaje dodatkowy czas odpoczynku - w następnym dniu po święcie.

Ciekawostką jest fakt, że rząd Federacji Rosyjskiej według własnego uznania może tolerować odpowiednie dni odpoczynku. Jednocześnie powinien opublikować rezolucję odzwierciedlającą tę inicjatywę przynajmniej na miesiąc przed początkiem roku, w którym innowacje mają zostać wprowadzone w życie. Jeśli natomiast w tym roku planowane jest przeniesienie weekendu, władze powinny ostrzec ludność na 2 miesiące przed świętem.

Wynagrodzenie niezmienione

Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie na okres jednego miesiąca, jego wartość nie powinna być zmniejszana proporcjonalnie do faktycznej liczby dni roboczych. To znaczy, jeśli, powiedzmy, przez umowa o pracę wynagrodzenie - 30 tysięcy rubli. miesięcznie ta sama osoba powinna otrzymać w styczniu, kiedy prawo określa około 10 dni odpoczynku na wakacje, nie licząc zwykłych weekendów. Podobnie w maju, kiedy jest też wiele świąt.

Pracuj w weekendy i święta

Generalnie, zgodnie z normami Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej, czas odpoczynku w weekendy i święta jest gwarantowany dla wszystkich obywateli. Istnieją jednak opcje, w których pracownicy angażują się w pracę, kiedy ma odpoczywać, w wyjątkowy sposób. Powyżej, odnotowaliśmy niektóre z możliwych scenariuszy - na przykład, jeśli dana osoba pracuje w służbie ratunkowej, w produkcji, której nie można zatrzymać, lub specyfika firmy zatrudniającej oznacza obsługę klientów lub gości w weekendy.

Kodeks pracy Federacji Rosyjskiej zawiera przepisy, które mają na celu przyciągnięcie pracowników do pracy, gdy prawo zezwala na odpoczynek, możliwe jest tylko za pisemną zgodą ich części. Ponadto firma-pracodawca musi również wystawić dokument odzwierciedlający zaproszenie pracowników w weekend lub wakacje.

Pojęcie i rodzaje czasu odpoczynku

Wykorzystaj wolny czas - prawo obywatela. Jednocześnie, jak zauważono w Kodeksie pracy Federacji Rosyjskiej, jest to możliwe, jeśli przedsiębiorstwo musi wykonać pewną pracę, której wystąpienia nie można było przewidzieć z góry, i od której to zależy, czy organizacja będzie normalnie funkcjonować.

Istnieją scenariusze, w których pracodawca ma prawo dzwonić do pracowników w weekendy i święta bez pisemnej zgody. W szczególności może to wynikać z potrzeby zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym, w celu zachowania cennej własności firmy, podczas gdy stan wojenny.

W przypadku pracowników pól twórczych - mediów, kina, telewizji, teatrów, cyrków - ustanawia się specjalne zasady dotyczące atrakcyjności pracy w weekendy. Z reguły w tym przypadku czas wypoczynku, wakacji i inne aspekty wykonywania funkcji pracy są regulowane dla pracowników odpowiednich branż w indywidualnej umowie.

Wynagrodzenie w weekendy i święta

Powyżej poruszyliśmy niektóre z niuansów związanych z wypłatą w święta. Rozważmy ten aspekt bardziej szczegółowo, a także porównaj odpowiednie normy z wynagrodzeniem podczas pracy w weekendy. W rzeczywistości, z punktu widzenia Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej, w rozważanych przypadkach wynagrodzenie jest regulowane przez ogólny, 153 artykuł tego aktu prawnego. W szczególności mówi się, że praca w weekendy lub święta powinna być wypłacana pracownikom co najmniej dwa razy więcej niż w dni powszednie.

Jeśli funkcja pracy obejmuje obliczenia akordowe, to odpowiednio płatność dotyczy podwójnych taryf. Jeśli opłata godzinowa - wtedy dwa razy tyle za godzinę. Jeśli dana osoba pracuje na wynagrodzenie, ma prawo liczyć z kolei dwukrotność wynagrodzenia proporcjonalnie do liczby weekendów i świąt, które spędził na produkcji. Co więcej, jeśli ktoś udał się do pracy, kiedy mógł odpocząć zgodnie z prawem, pracował ponad miesiąc, a firma zatrudniająca powinna wypłacić mu dodatkową składkę w wysokości 100% jego wynagrodzenia proporcjonalnie do nadgodzin.

Dodatkowy czas odpoczynku

Jednocześnie pracodawca może utworzyć przepis na czas odpoczynku i zasady obliczania wynagrodzeń w przypadku opuszczenia przez pracowników danego dnia, co będzie odzwierciedlać dodatkowe premie. Również w tych obszarach, gdzie pozycja związków zawodowych jest tradycyjnie silna, można wziąć pod uwagę opinię tych organizacji.

Zwracamy również uwagę, że jeśli pracownik, który pracował w dzień wolny od pracy lub w święto państwowe, nie zostanie mu przyznana dodatkowa opłata w postaci podwójnego wynagrodzenia, ale dodatkowy dzień wolny. Lub, jak to czasami bywa w praktyce, kolejny dzień zostanie dodany do wakacji, ale zwykle odbywa się to nieformalnie.

Czas pracy i odpoczynek

Powyżej zauważyliśmy, że czas pracy i czas odpoczynku ustalony dla obywateli zaangażowanych w działania twórcze mogą zostać ustalone na specjalnych zasadach. Podobnie jest z aspektem odzwierciedlającym listy płac w weekendy i święta. Nie tylko czas pracy i czas odpoczynku, ale także zasady dotyczące dodatków i premii z odpowiednim harmonogramem wykonywania funkcji pracy przez zespoły kreatywne są określone w poszczególnych umowach.

Odpoczynek dla pracowników sektora transportu

Według jakich standardów decyduje czas odpoczynku kierowców i innych pracowników sektora transportu, których funkcja pracy oznacza mobilność miejsca pracy? W ich przypadku niemożliwe jest określenie okresu faktycznej lokalizacji w biurze pracodawcy. Zgodnie z szeregiem rozporządzeń, czas pracy w tym przypadku składa się z następujących okresów:

- te, w których prowadzona jest jazda;

- czas odpoczynku od jazdy - bezpośrednio w drodze lub po przybyciu do punktów końcowych;

- przygotowanie samochodu przed wyjazdem;

- czas na badanie fizyczne przed pracą;

- parkowanie podczas załadunku lub podczas rozładunku;

- przestoje spowodowane stanem technicznym samochodu, pilnymi naprawami;

- czas spędzony w korkach.

W czasie pracy pracownik organizacji transportowej wykonuje swoją funkcję zgodnie z umową, harmonogramem prac, a także wewnętrznymi przepisami firmy. Jednocześnie całkowity czas pracy nie powinien przekraczać 40 godzin tygodniowo. Z pięciodniowym tygodniem zmiana nie powinna trwać dłużej niż 8 godzin, z sześciodniowym tygodniem nie może przekraczać 7 godzin. Jeśli specyfika firmy-pracodawcy jest taka, że ​​nie można utrzymać tych standardów, zorganizowana jest zbiorcza ewidencja czasu spędzanego przez kierowców w pracy. Ale nawet w tym przypadku pracownicy nie powinni być na zmianie o więcej niż 10 godzin, w niektórych przypadkach - 12. Jeśli zmiana ma trwać dłużej niż 12 godzin, wtedy dwóch kierowców powinno zacząć pracę. Ale w tym przypadku samochód musi być wyposażony w miejsce do odpoczynku.

Przestój

Według wielu ekspertów pojęcie i rodzaje czasu odpoczynku w pewnym stopniu korelują ze zjawiskiem przestoju produkcji. Uważa się, że takie okresy należy uznać za rodzaj płatnych przerw. Jednak wielu prawników odróżnia to zjawisko w odrębnej kategorii. W ten sam sposób, jak na przykład rosyjski ustawodawca. Faktem jest, że aspekty odzwierciedlające przestoje są odzwierciedlone w osobnym 157 artykule LC RF.

W szczególności w tym akcie prawnym stwierdza się, że przestoje, które powstały z winy pracodawcy (co do zasady wiąże się z problemami technologicznymi), muszą być wypłacane jako dwie trzecie przeciętnego wynagrodzenia pracownika. Oczywiście proporcjonalnie do czasu przestojów. Z kolei pracownicy sfery twórczej z reguły podpisują kontrakty, w których nie zapewnia się odpowiednich odszkodowań. I to jest legalne - odpowiednie sformułowania są również obecne w artykule rozważanego LC LC.

Wakacje

Najbardziej przyjemnym aspektem ustawodawstwa pracy dla wielu Rosjan jest gwarancja płatnego urlopu. Jaka jest specyfika przepisów Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej i innych przepisów regulujących ten rodzaj rekreacji? Rozważ najważniejsze niuanse specyficzne dla definicji warunków. płatność za urlop.

Ogólnie rzecz biorąc, pracownicy rosyjskich przedsiębiorstw mogą odpoczywać w tempie 28 dni na jeden rok pracy. Jednak w regionach Dalekiej Północy i na terytoriach, które są im równe, odpowiednia liczba wynosi 44 dni. Jeszcze dłuższe są wakacje u pracowników instytucji pedagogicznych. Prawo do urlopu dla osoby zwykle powstaje, jeśli pracował on w firmie przez 6 miesięcy. Jednocześnie możliwe jest wykorzystanie odpowiedniej okazji do odpoczynku zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez pracodawcę.

Czas odpoczynku

Zasadniczo nie można odwołać osoby z urlopu. Jeśli firma-pracodawca zdecyduje się zadzwonić do pracownika, wymagana jest jego osobista zgoda. Dlatego firmy powinny przyjąć odpowiedzialne podejście do kwestii obliczania harmonogramów urlopów.

Wysokość wynagrodzenia za urlop jest równa średniej pensji pracownika proporcjonalnie do liczby dni odpoczynku. Jeśli osoba otbial dni urlopu z powodu prawa, a następnie dla tych, którzy przekroczą go, może wziąć odszkodowanie. Zasady naliczania są takie same jak w wariancie z wypuszczeniem pracownika na odpoczynek.