Duża rodzina - ile osób? Korzyści i korzyści dla dużych rodzin

27.04.2019

W wielu krajach świata udzielane jest wsparcie rządowe dla dużych rodzin. Potrzeba ta wynika głównie z niestabilnej sytuacji demograficznej. Spadek liczby ludności ma negatywny wpływ przede wszystkim na gospodarkę. duża rodzina

Status

Co to jest duża rodzina? W Rosji taki status określają normy prawne. Rodzina mająca trzy lub więcej małoletnich dzieci jest uznawana za rodzinę wielodzietną. Mogą być w wieku poniżej 16 lub do 18 lat. W tym drugim przypadku dzieci powinny uczyć się w instytucjach edukacyjnych, które realizują programy kształcenia ogólnego. Nie tylko rodzice dzieci, ale także rodzice adopcyjni mogą otrzymać status.

Prawo

Duże rodziny potrzebujące pomocy, w Rosji całkiem sporo. Istniejące dzisiaj środki wsparcia oparte są na dekrecie prezydenckim nr 431. Dokument ten wielokrotnie się zmieniał, jednak był i pozostanie podstawowym w tej dziedzinie. Korzyści, jakie zapewnia ten akt odnoszą się do różnych kierunków. Tak więc, zgodnie z nim, ziemia jest przeznaczona dla rodzin wielodzietnych, pożyczki są udzielane po obniżonych stawkach, żywność jest dostarczana do dzieci w wieku szkolnym i tak dalej. Dekret prezydencki nakłada na władze regionalne obowiązek pełnego poparcia tej kategorii obywateli. W związku z tym każdy podmiot ma własne regulacje dotyczące środków pomocy specyficznych dla każdego regionu.

Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych

Odliczenia są przewidziane dla osób posiadających trzy lub więcej dzieci na poziomie federalnym. W takim przypadku rodzina może nie mieć oficjalnego statusu posiadania wielu dzieci. Istotą świadczeń na podatek dochodowy od osób fizycznych jest to, że trzecie i każde kolejne dziecko odlicza więcej niż pierwsze i drugie. Jeżeli dzieci są wychowywane tylko przez jednego rodzica, kwota jest podwojona. Prawo to zachowuje się w przypadku, gdy dorosłe dziecko studiuje w pełnym wymiarze godzin w wieku poniżej 24 lat. Jeżeli starszy ma 18 lat (uczeń 24), odliczenie podatkowe jest również przewidziane dla trzeciej osoby urodzonej w rodzinie. Teraz ma 3000 p. Jednak rodzice mogą korzystać z tego prawa, jeśli ich roczny dochód nie przekracza 280 tysięcy rubli. ziemia dla dużych rodzin

Korzyści regionalne

Duża rodzina ma prawo do odpłatności w płatnościach niektórych rodzajów podatków. Dotyczy to w szczególności odliczeń za przewóz. Przywileje są również przewidziane dla podatku gruntowego. Relaks można wyrazić zarówno w całkowitym zwolnieniu z cła, jak iw obniżaniu stawki. Na przykład w obszarze metropolitalnym jeden rodzic trójki dzieci i nie płaci już podatku za 1 pojazd. Dla każdego konkretnego przedmiotu można ustalić jego zalety. Możesz dowiedzieć się o nich w inspektoracie podatkowym w twoim miejscu zamieszkania. Aby ubiegać się o zasiłek, musisz złożyć wniosek i załączyć dokumenty, wśród których musi być potwierdzenie, że rodzina ma wiele dzieci.

Sfera pracy

Duża rodzina ma prawo do świadczeń w ramach TC. Nie ma znaczenia, czy oficjalnie otrzymała ten status, czy nie. W tym przypadku brana jest pod uwagę liczba małych dzieci u pracownika. Pracownikowi, który wychowuje dwoje lub więcej dzieci, które nie ukończyły 14 lat, przysługuje dodatkowy urlop (nie dłuższy niż dwa tygodnie). Ten okres nie jest wypłacany. Prawo do dodatkowego urlopu jest określone w umowie zbiorowej. Pracownik może wybrać czas odpoczynku według własnego uznania. Pracodawca nie ma prawa do zwolnienia pracownika z własnej inicjatywy, jeśli w tym samym czasie:

 1. Pracownik jest jedynym żywicielem dziecka w wieku do 3 lat.
 2. Drugi rodzic jest bezrobotny.
 3. Pracownik ma dużą rodzinę. działki gruntowe dla dużych rodzin

TC jednak przewiduje wyjątki od zasad. Odwołanie jest dozwolone, gdy:

 • Likwidacja przedsiębiorstwa.
 • Powtarzające się wielokrotne łamanie obowiązków pracy.
 • Prowokacja za niewłaściwe postępowanie przez pracownika, którego praca związana jest z wartościami materialnymi.
 • Inne podobne okoliczności.

Dodatkowe wsparcie

W ustawie regulującej ubezpieczenia emerytalne stwierdza się, że czas opieki nad dziećmi w wieku poniżej 1,5 roku jest wliczany do stażu pracy, co daje prawo do emerytury. Maksymalna liczba lat, które można uwzględnić, wynosi 6. Duża rodzina może otrzymać to świadczenie nie tylko na 1. i 2., ale także na 3. lub 4. dziecko. Rodzice troje lub więcej dzieci zarejestrowanych w służbie zatrudnienia mogą przejść szkolenie w zakresie nowej specjalności, a następnie znaleźć pracę. Jednocześnie mają przewagę nad innymi kategoriami obywateli. świadczenia dla dużych rodzin

Wypłaty

Korzyści dla rodzin wielodzietnych są zapewniane zarówno na poziomie federalnym, jak i regionalnym. Przede wszystkim należy zauważyć, że rodzice mogą otrzymywać takie same świadczenia, jak osoby wychowujące 1 lub 2 dzieci. Wielkość dodatku dla rodzin wielodzietnych będzie zależeć od liczby dzieci. W wielu regionach płatność z tytułu trzeciego i kolejnych małoletnich ustalana jest oddzielnie. Jednorazowe wynagrodzenie zależy od każdego dziecka urodzonego na żywo. Jej rodzic może uzyskać miejsce swojej działalności zawodowej. Jeśli ludzie nie są zatrudnieni, możesz otrzymać zasiłek w dziale ochrony socjalnej. Adoptery mają takie same możliwości jak rodzice. Dlatego też, przyjmując każde dziecko w rodzinie, zakłada się kwotę ryczałtową. Przy przydzielaniu płatności niepracującym rodzicom w celu opieki nad dzieckiem poniżej 1,5 roku liczba dzieci będzie miała znaczenie. Tak więc korzyść dla drugiego i kolejnych nieletnich jest dwukrotnie wyższa niż pierwszej.

Ważna uwaga

Od 1 stycznia 2013 r trzecie świadczenie na dziecko zostało wprowadzone w 53 regionach, w których wskaźnik urodzeń jest niższy niż w całym kraju. W 2015 r. Płatności będą kontynuowane. Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są z budżetu regionalnego. Opłaty zależą od osób poniżej 16 roku życia, jeśli dochód na osobę jest niższy niż minimum egzystencji. mieszkanie dla dużych rodzin

Działki gruntowe dla dużych rodzin

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele mogą uzyskać działkę budowlaną pod następującymi warunkami:

 1. Na wychowaniu są trzy lub więcej dzieci poniżej 18 roku życia.
 2. Rodzina mieszka na tym samym terytorium od co najmniej 5 lat.
 3. Ojciec i matka są oficjalnie małżeństwem. Wyjątki dotyczą rodzin niepełnych z pojedynczymi rodzicami.
 4. Obywatele nie mają własności innego przydziału.

Grunty dla dużych rodzin można zapewnić nie tylko na budowę. Przepisy prawne pozwalają na tworzenie i rozwój farmy lub obiektu ogrodowego.

Zamówienie dystrybucji

Jest on zapisany w regulacjach regionalnych. Do dyspozycji władz lokalnych istnieją specjalne rezerwy terytorium, z którego działki są dostarczane do dużych rodzin. W zależności od geograficznej specyfiki podmiotu Federacji Rosyjskiej obiekty w jednym regionie mogą się różnić od działek w innym. Obecnie istnieją pewne problemy z uzyskaniem działek. W niektórych regionach powstały duże kolejki osób w potrzebie. Trudności wiążą się głównie z coraz większą liczbą wnioskodawców i ograniczoną liczbą wolnych miejsc. działka dla dużych rodzin

Wymagane dokumenty

Co potrzebujesz, aby uzyskać fabułę? Duże rodziny muszą złożyć wniosek do uprawnionego organu. Załączone do niego są:

 1. Kopie świętego - w narodzinach małych dzieci.
 2. Dokument potwierdzający wspólne miejsce zamieszkania małżonków do rejestracji. Jest to wyciąg z odpowiedniej książki domowej.
 3. Kopia zaświadczenia o małżeństwie.
 4. Pomoc w opiece i opiece nad dzieckiem, której żaden z rodziców nie był pozbawiony lub ograniczony prawami.
 5. Kopie paszportów małżonków lub jednego rodzica na niepełna rodzina.
 6. Pomóż potwierdzić wspólną rezydencję.

Jeżeli dziecko zostało adoptowane, wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt, a także dokument poświadczający, że nie doszło do anulowania tej procedury.

Podejmowanie decyzji

Powyższy pakiet dokumentów jest dostarczany do lokalnej administracji. Dokumenty są wysyłane do specjalnej komisji, która sprawdza dokładność informacji i podejmuje decyzję. W różnych regionach proces ten może trwać w innym okresie. W praktyce zdarzają się przypadki, w których decyzja została podjęta w ciągu trzech dni. Ustawodawstwo ustanawia jednak okres nie dłuższy niż 30 dni. Odmowa udostępnienia strony z reguły wynika z przeniesienia się rodziny do innego regionu lub zmiany danych paszportowych jednego z członków rodziny. prawo wielkich rodzin

Dodatkowe wsparcie

W ramach programów państwowych, oprócz innych świadczeń, zapewniane jest także mieszkanie dla dużych rodzin. Aby skorzystać z tego prawa, osoby fizyczne muszą uzyskać odpowiedni status i stworzyć pakiet dokumentów. Aby rodzina, w której w wychowaniu jest troje lub więcej dzieci, aby oficjalnie miała wiele dzieci, konieczne jest skontaktowanie się z terytorialną agencją ochrony socjalnej z oświadczeniem. Załączone są kopie świadectwa urodzenia nieletnich. Mieszkania dla rodzin wielodzietnych są również zaopatrzone w dokument potwierdzający status warunków wymagających poprawy. Aby to uzyskać, ludzie kontaktują się z władzami lokalnymi. Mieszkanie socjalne jest zapewnione, jeśli dochody potrzebujących nie przekraczają koszty utrzymania. W tym przypadku rodzina zyskuje status osób ubogich. Dostarczanie mieszkań odbywa się z kolei. Aby się do niego dostać, w lokalnym upoważnionym organie są:

 1. Dowód statusu rodzinnego.
 2. Kopie paszportów i św. Narodzin rodziców i dzieci.
 3. Certyfikat składu rodziny.
 4. Oświadczenie, że osoby potrzebują lepszych warunków.
 5. Dokument dotyczący dostępnej przestrzeni życiowej.

Subwencja

Rodziny oczekujące w kolejce, aby poprawić swoje warunki życia, otrzymują pewną kwotę od państwa. Można go wydać na zakup lub budowę domu. Ponadto duże organizacje bankowe uczestniczą w programach wsparcia. Duże rodziny mogą skorzystać z preferencyjnych warunków udzielania kredytów hipotecznych, wykorzystując dotację jako zaliczkę. Banki udzielają kredytów po obniżonych stawkach, oferują dogodne warunki spłaty. Subsydia przyznawane są w formie certyfikatów. Środki te nie mogą zostać spieniężone. Są one uznawane za płatność za zakup, zaliczkę (na kredyt hipoteczny) lub rekompensatę za materiały budowlane (w trakcie budowy).