Budżet państwa: struktura i główne funkcje

04.06.2019

Budżet państwa

Budżet państwa jest głównym dokumentem finansowym kraju, który określa format rozwoju gospodarki jako całości, priorytety rozwoju przemysłowego, specjalizację technologiczną państwa w systemach gospodarki regionalnej i światowej, a także możliwości mobilizacyjne polityki społecznej. Dokumenty tego rodzaju są uporządkowane według określonej strategii zgodnie z doktryną ekonomiczną partii dominującej, koalicji parlamentarnej. W związku z tym oczywiste jest, że w zależności od wyniku wyborów (w krajach demokratycznych) niektóre priorytety finansowe związane z polityką podatkową mogą ulec zmianie. Jednak strategiczne, koncepcyjne postanowienia rozwoju gospodarczego, ustalone w wskaźniki finansowe. W przeciwnym razie powinniśmy porozmawiać o zmianie kursu politycznego kraju, ale nie o polityce gospodarczej proponowanej przez rząd lub prezydenta.

Budżet państwa, struktura i priorytety

Funkcja budżetu państwa

Każda kategoria ekonomiczna ma swój własny opis funkcjonalny. Pod tym względem budżet państwa, mający własną strukturę, nie jest wyjątkiem. Zasadniczo jest on zobowiązany odpowiedzieć na kilka kwestii zasadniczych dla gospodarki - na przykład, jak będzie redystrybuowany PKB? Jakie są priorytety finansowe, przemysłowe i społeczne w bieżącym roku bankowym? Jakie cechy regulacji rządowych zostały zarysowane w tym roku? W jaki sposób wpłyną one na strukturę i politykę administracji podatkowej? Jakie zasoby, w tym finansowe, planuje się stymulować rozwój priorytetowych sektorów gospodarki? W jaki sposób finansowany będzie sektor społeczny? Naturalnie budżet państwa musi odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Od tego, w jaki sposób iz jaką treścią zostaną sformułowane odpowiedzi, zależą od nich konkretne wymiary polityki: rozwój produkcji jest stymulowany lub ograniczany, poziom inflacji jest kontrolowany, pozycja waluty narodowej jest ograniczona lub osłabiona.

Budżet państwa. Funkcje:

- podział zgromadzonych środków zgodnie z wybranymi priorytetami rozwojowymi. Pełność budżetu, a co za tym idzie, skuteczność działań odpowiednich organów państwowych zależy między innymi od tego, jak zorganizowana jest procedura poboru, kontroli i redystrybucji podatków, jak dobrze funkcjonują służby skarbowe, celne i podatkowe;

Struktura budżetu państwa

- kontrola nad procesem gromadzenia i wykorzystywania otrzymanych środków finansowych. Innymi słowy, wszystko zależy od tego, jak skutecznie funkcjonuje policja podatkowa i prokuratura (czy są zainteresowane efektywną i obiektywną pracą);

- instytucjonalizacja interesów społecznych. Budżet państwa jest przyjmowany przez parlament, ale wstępny projekt traktatu jest przedkładany przez rząd. Odpowiednio, jeśli projekt zostanie zatwierdzony, oznacza to obecność większości parlamentarnej. Rząd zyskuje wotum zaufania w polityce gospodarczej. Jeżeli projekt budżetu zostanie odrzucony, pojawia się uzasadnione pytanie o trwałość pracy koalicji rządowej (pozycja strony dominującej). Nie jest faktem, że trzeba będzie wyznaczyć nowe wybory, ale trzeba negocjować z opozycją;

- funkcja informacji społecznej. Nawiasem mówiąc, budowany jest budżet państwa, fundusze są redystrybuowane, można prześledzić stopień i poziom wpływu różnych grup lobbingowych, środowisk zawodowych, a nawet klas społecznych.