Co to jest przestępstwo administracyjne?

08.03.2020

W rosyjskim zbiorze praw wiele miejsca zarezerwowano na interpretację różnych koncepcji regulacyjnych. Wśród nich jest termin "przestępstwo administracyjne". Co to jest? Jakie działania należą do tej kategorii? Na co jest najeżona? Porozmawiamy o tym w tym artykule. Przeanalizujemy szczegółowo, co stanowi przestępstwo administracyjne (przykłady przestępstw będą obowiązkowe) i jakiego rodzaju kary należy się spodziewać.

przestępstwo administracyjne

Mechanizm regulacyjny

Aby zaimplementować normy prawne trzeba stworzyć odpowiednią relację. Jest to integralny element mechanizmu regulacji prawnych. Kodeks wykroczeń administracyjnych (RK) stał się katalizatorem problemu relacji administracyjno-proceduralnych między różnymi podmiotami w dziedzinie prawa. W związku z tym nastąpiły pewne przekształcenia w definicjach. Zmienione i coś takiego jak przestępstwo administracyjne. W rzeczywistości jest to akt celowego zachowania, który jest przedstawiany w dwóch formach: działania i zaniechania. Organy władzy wykonawczej powinny wprowadzać różnego rodzaju normy związane z różnymi przestępstwami. Takie działania mają raczej charakter rządowy. Wszystkie działania związane z Kodeksem należy rozpatrywać na podstawie stanowisk proceduralnych.

Definicja

Co to jest przestępstwo administracyjne? Zgodnie z tą definicją należy zrozumieć akt, wkraczając w porządek publiczny lub państwowy lub prawa i wolności obywateli w ramach istniejącej struktury zarządzania. Jest to nielegalne działanie lub brak działania. Przestępstwo administracyjne jest antyspołeczne. W odwecie prawo przewiduje odpowiednie sankcje.

kod przestępstw administracyjnych

Kiedy pojawia się odpowiedzialność?

Przestępstwo administracyjne musi zostać udowodnione. W takim przypadku obywatel nie jest zobowiązany do obrony swojej sprawy. Jeśli jego przestępstwo zostanie uznane za nielegalne na podstawie dowodów i dowodów, będzie to pociągać za sobą odpowiedzialność administracyjną. Ten rodzaj kary nie jest uważany za przestępstwo. Z reguły tego rodzaju sprawa nie przewiduje więzienia.

Rodzaje przestępczości

Przestępstwo administracyjne może zostać popełnione po raz pierwszy lub może stanowić nawrót. W pierwszym przypadku obywatele mogą otrzymać ulgę. Ostrzeżenie jest stosowane jako kara. Jeśli dana osoba jest przyciągana więcej niż jeden raz, kara będzie surowsza, zgodnie z prawem. Za przestępstwa administracyjne należy przypisać, na przykład, picie alkoholu u nieletnich, palenie w miejscu publicznym, odurzenie. Nieodpowiednie zachowanie może być inne, w tym złożone, zarówno dyscyplinarne, jak i administracyjne w tym samym czasie. Innym przykładem jest naruszenie zasad ochrony zasobów naturalnych. Społeczne znaczenie danego aktu jest antyspołeczne, jeśli szkodzi ono obywatelom, społeczeństwu lub państwu. przykłady przestępstw administracyjnych

Działania Protivopravnost

Tylko kodeks wykroczeń administracyjnych (RK) określa, który akt można uznać za antyspołeczny. Dlatego nie wszystkie takie działania mogą zawierać dowody popełnienia przestępstwa. Protivopravnost może być tylko w doskonałym działaniu, które narusza prawo. Mogą być nie tylko administracyjne, ale także mogą wchodzić w interakcje z innymi sektorami. Przestrzeganie tych zasad jest chronione za pomocą środków odpowiedzialności administracyjnej.

Odpowiedzialność

Czyn nie powinien pozostać bezkarny. Odpowiedzialność administracyjna - To rodzaj kary prawnej. Występuje w przypadku, gdy osoba nie wypełniła żadnych zobowiązań z jego strony, które zostały mu przypisane. Wiarygodność działania oznacza umyślne lub zaniedbanie. Obecność winy jest obowiązkową cechą przestępstwa administracyjnego. W przypadku braku któregokolwiek z elementów prawdopodobne jest wyłączenie odpowiedzialności za okrucieństwo. Konieczne jest odróżnienie oznak przestępstwa administracyjnego od charakteru prawnego przestępstwa. Pytanie to ma niewątpliwe znaczenie praktyczne. Wszystkie znaki nie mogą być częścią przestępstwa administracyjnego.

przestępstwo administracyjne

W jakich przypadkach kara nie jest zapewniona

Na przykład osoba poniżej 16 roku życia naruszyła zasady ruchu drogowego. Przestępstwo administracyjne zostało popełnione - faktem jest przestępstwo. Jednakże nikt nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, ponieważ jego czyn nie zawiera przestępstwa o charakterze administracyjnym. Zgodnie z prawem osoba, która ukończyła 16 lat może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Ważne jest, aby zrozumieć różnicę corpus delicti z powiązanych przestępstw. Rozumiemy tę koncepcję. Skład przestępstwa administracyjnego jest uznawany za zbiór stałych aktów prawnych. Jeśli są, możesz postawić obywatela przed wymiarem sprawiedliwości, nakładając na niego odpowiednią karę.

Elementy przestępstwa

Obiekt, przedmiot, strona obiektywna i podmiotowa - to główne składniki. Rozważ je bardziej szczegółowo. Obiekt reprezentuje public relations. Są regulowane zasady prawne i chronione przez środki odpowiedzialności. Przedmiotami są normy, wymogi prawne oraz niektóre przepisy i ustawy. Na przykład chuligaństwo może wyrażać się w naruszaniu bezpieczeństwa publicznego. Ustawa nie przewiduje bezpośredniego zakazu wykonywania tego działania. Jednak przestępca jest karany. Jest to zapewnione przez prawo poprzez odpowiedzialność administracyjną. kod przestępstw administracyjnych rk

Strona obiektywna

Ten składnik zawiera działanie lub zaniechanie zabronione przez prawo administracyjne. Co to znaczy? Działanie lub brak działania nie mogą "wkraczać" w niektóre relacje społeczne. Prawo ustala elementy zawierające obiektywną stronę przestępstwa administracyjnego. Powtórzenie jednego działania lub bezczynności jest głównym warunkiem uznania czynu za przestępstwo, które ma miejsce. Powtarzanie przestępstwa z mocy prawa jest faktem obciążającym. Po nim może nastąpić ostrzejsza kara. Powtórz czynność należy odróżnić od powtarzania. Ponadto w ramach ustawodawstwa administracyjnego należy kontynuować i kontynuować działania kończące. przykłady przestępstw administracyjnych

Przedmioty

Ta kategoria powinna obejmować osoby fizyczne i prawne. Wszystkie przedmioty są podzielone na 3 kategorie: ogólne, specjalne i specjalne. Pierwsza grupa to zdrowi obywatele, których wiek - od 16 lat. Jako specjalnym tematem może być urzędnik, rodzic (lub obaj), cudzoziemiec przebywający na terytorium Federacji Rosyjskiej i nie korzystający z immunitetu dyplomatycznego, a także osoba, która nie ma obywatelstwa. Specjalna grupa powinna obejmować żołnierzy, którzy są na zebraniu obywateli, przedstawicieli dowódcy lub szereg organów wewnętrznych. Osoby te są odpowiedzialne za swoje wykroczenia zgodnie z przepisami dyscyplinarnymi. Ale na przykład w przypadku takich działań, jak naruszenie reżimu granicznego, przepisów ruchu drogowego, przepisów celnych i zasad oraz innych, będą one karane zgodnie z ogólnymi zasadami prawa.