Jak wygląda przykładowy list z umowy o świadczenie usług: konieczność i zasady sporządzania dokumentu

26.02.2019

Na podstawie art. 450 Kodeksu Cywilnego Rosji każda umowa może zostać rozwiązana, jeżeli istnieją ku temu powody. W tym celu jedna ze stron musi przejąć inicjatywę i poinformować partnera z wyprzedzeniem o swojej decyzji. Należy to zrobić na piśmie. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów, możesz zastanowić się, jak na przykład będzie wyglądać przykładowa litera umowy o świadczenie usług, a także pamiętać o podstawowych zasadach jej opracowywania.

Prawa prawne

Zawierając umowę o świadczenie jakichkolwiek usług, obie strony co do zasady podejmują określone zobowiązania. I każdy podejmuje odpowiednie działania w tym kierunku. Tak więc, jedna osoba zobowiązuje się do udzielenia przewidzianego z góry rodzaje usług a drugi zgadza się za to zapłacić. Umowa jest ważna, o ile warunki i przebieg ich realizacji są spełnione przez obie strony. Jak tylko pojawią się różnice między partnerami, muszą najpierw omówić problemy, które się pojawiły. Nie podejmując jednej decyzji, każdy z nich może zaoferować wypowiedzenie obowiązującej umowy. Aby to zrobić, musi powiadomić swojego partnera na piśmie.

przykładowy list wypowiedzenia umowy o świadczenie usług

Można to zrobić poprawnie tylko wtedy, gdy rozumiesz, w jaki sposób sporządzono przykładowy list z umowy o świadczenie usług. Najpierw musisz pamiętać, że istnieją dwie metody rozwiązania takiej umowy:

 1. Koniec określonego okresu ważności. W takim przypadku niezadowolona strona może po prostu odmówić przeniesienia tej umowy.
 2. Jeden z partnerów ma prawo odmówić wypełnienia swoich zobowiązań przed upływem poprzednio zawartej umowy.

Sporządzając przykładowy list wypowiedzenia umowy o świadczenie usług, należy wybrać jeden z tych powodów i upewnić się, że został on określony w tekście dokumentu. Jeśli obaj uczestnicy zgodzą się z tą decyzją, takie pismo będzie miało charakter wyłącznie formalny. Ale wciąż musi być skompilowany.

Możliwe konsekwencje

Rosyjskie ustawodawstwo przewiduje specjalną procedurę rozwiązywania stosunków umownych. Inicjatorem w tym przypadku może być dowolna ze stron. Oboje, zarówno klient, jak i wykonawca, są wolni w swojej decyzji. Aby to zrobić, wystarczy powiadomić swojego odpowiednika, krótko mówiąc o przyczynie niezadowolenia. Ponadto strona inicjująca lukę może zaproponować konkretną datę zakończenia współpracy. Jest to obowiązkowe w przypadku, gdy trwa umowa na czas nieokreślony. W takich okolicznościach strona przeciwna ma sześć miesięcy na podjęcie ostatecznej decyzji.

pismo o zakończeniu umowy o świadczenie usług

Aby nie doprowadzić do sytuacji konfliktu, lepiej przemyśleć z wyprzedzeniem przykładowy list wypowiedzenia umowy o świadczenie usług, biorąc pod uwagę wszystkie prawa przysługujące obu stronom transakcji. Ponadto zdarzają się sytuacje, w których relacja załamuje się z powodu faktu, że jeden z partnerów jest zmuszony ponieść pewne straty. Wówczas wypowiedzenie współpracy będzie już rozpatrywane przez sąd. W takim przypadku obecność powiadomienia jest uważana za warunek wstępny dla możliwości zgłoszenia roszczenia i stworzenia bazy dowodowej.

Warunki obowiązkowe

Sam decydując, że określone zobowiązania umowne nie przynoszą pożądanego rezultatu lub po prostu nie są opłacalne z tego czy innego powodu, jeden z uczestników może zaproponować drugiemu zaprzestanie współpracy. W tym celu musi wysłać list do swojego kontrahenta w celu rozwiązania umowy o świadczenie usług. Słowami, takie problemy nie zostały rozwiązane, więc wszystko musi być udokumentowane. Jeśli przestaniesz wypełniać swoje poprzednie obowiązki, ograniczone tylko do rozmów i negocjacji, możesz wkrótce stanąć przed sądem. Bez oficjalnego potwierdzenia rozwiązania stosunku umownego partner będzie liczyć na ich realizację. Może to prowadzić do tego, że wkrótce będzie mógł ponieść straty, które następnie zostaną zebrane przez sądy.

podpisanie umowy o świadczenie usług

Aby temu zapobiec, decyzję o zbliżającym się zakończeniu zobowiązań umownych należy przekazać mu z wyprzedzeniem. Najlepiej zrobić to na dwa (opcjonalne) sposoby:

 1. Osobiście proszę podać oficjalny list.
 2. Wyślij dokument pocztą, wystawiając dodatkowy rachunek.

W każdym z tych przypadków inicjator może w każdej chwili udowodnić fakt, że kontrahent został powiadomiony przed podjęciem decyzji.

Treść dokumentu

Co powinno wyglądać jak należycie napisany list o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług? Próbka tego dokumentu nie jest dostarczana w typowych postaciach. Jest kompilowany arbitralnie ze wszystkimi zasady korespondencji biznesowej. Taki dokument z reguły ma określoną strukturę i zawiera następujące elementy:

 1. Preambuła Tutaj kompilator pokazuje wszystkie swoje dane, a także informacje o tym, do kogo skierowana jest ta litera.
 2. Główna część. W nim inicjator zapewnia łącze do umowy, która planuje zakończyć. Musisz podać numer i datę zakończenia. Ponadto w tej części należy podać przyczyny, które doprowadziły do ​​zerwania tych stosunków umownych.
 3. W końcowej części powinna być wyraźna data rozwiązania umowy. Czasami to rozwiązanie stwarza pewne problemy i inne niuanse dla obu stron. Muszą być również określone z góry.
 4. W razie potrzeby wraz z taką literą można przenieść do niektórych dokumentów. W takim przypadku tekst musi zawierać ich szczegółową listę.
 5. Powiadomienie (list) składa się z podpisu szefa firmy (przedsiębiorstwa). Ponadto należy wyraźnie wskazać konkretną datę wyjazdu.

Tylko jeśli tekst zawiera wszystkie powyższe elementy, dokument będzie miał pełną moc prawną.

Formularz dokumentu

Praktyka przewiduje pewną formę powiadamiania partnerów o zbliżającym się zakończeniu współpracy. Pismo o anulowaniu umowy o świadczenie usług ma zazwyczaj standardowy formularz.

pismo o anulowaniu umowy o świadczenie usług

W nim wszystkie informacje prezentowane są w kolejności dogodnej dla percepcji:

 1. Na początek taki dokument powinien być uprawniony.
 2. Następnie musisz podać pełne szczegóły firmy, do której została wykonana. Oprócz nazwiska, adresu i nazwiska F. I. O. menadżera obejmuje to również MIF, numer NIP i numery kontaktowe.
 3. Następnie sam tekst musi zawierać wzmiankę o traktacie, który zostanie omówiony później.
 4. Inicjator musi wskazać powody, które skłoniły go do podjęcia takiej decyzji. Tutaj można odnotować niektóre z najbardziej uderzających faktów naruszenia przez stronę przeciwną zobowiązań podjętych wcześniej.
 5. Wnioskiem dla wszystkich powyższych będzie data rozwiązania powyższej umowy, a także wykaz wszystkich wymagań przedstawionych zgodnie z tym.
 6. Podsumowując, szef firmy składa swój podpis i zapewnia go okrągłą pieczęcią swojego przedsiębiorstwa.

Taka forma dokumentu pozwala stronie przeciwnej wyraźnie dostrzec przyczynę luki i terminu, na jaki została ona skierowana, aby podjąć wszelkie kroki w celu zapobieżenia skutkom sytuacji.

Co uwzględnić przy pisaniu listu

Zerwanie relacji między partnerami przewiduje pewną procedurę, zgodnie z którą inicjator musi wykonać kilka obowiązkowych działań sekwencyjnych. Jednym z tych kroków jest podpisanie umowy o świadczenie usług. Zasady sporządzania tego dokumentu muszą być ściśle przestrzegane, aby wykluczyć jakąkolwiek możliwość zgłaszania roszczeń wobec swojej strony. Jeśli pozwolisz na pewne niedokładności, kontrahent może na przykład odwołać się od takiej decyzji z tego powodu:

 • naruszenie terminu powiadomienia;
 • bezpodstawność i brak ważnych argumentów (dowodów);
 • inicjator nie bierze pod uwagę interesów drugiej strony, co może powodować poważne problemy finansowe (straty).

pismo o zakończeniu umowy o świadczenie usług

Po wysłaniu i otrzymaniu powiadomień partnerzy mają miesiąc, aby osiągnąć konsensus. Druga strona może poprawić swoje błędy w tym czasie i wyrazić zgodę na kontynuację współpracy. Jeżeli inicjator nie zgadza się na nawiązanie dalszej współpracy, kwestię rozwiązania zawartej umowy można rozwiązać za obopólną zgodą stron, podpisując stosowną umowę. W takim przypadku uwzględnione zostaną interesy obu partnerów, a żadne z nich nie spowoduje niepotrzebnych kosztów moralnych lub materialnych. W tej sytuacji strony powinny dokładniej dążyć do takiego rozwiązania problemu.